Michael Lee Walter: Az alkémia és a gyógyászat szerepe az indo-tibeti tantrában

Jelen cikk az alábbi doktori disszertáció szemelvényes fordítását tartalmazza:

Michael Lee Walter: The Role of Alchemy and Medicine in Indo-Tibetan Tantrism [Az alkémia és a gyógyászat szerepe az indo-tibeti tantrában] (PhD, Indiana University, 1980). Az eredeti változat letölthető innen: Michael Lee Walter: The Role of Alchemy and Medicine in Indo-Tibetan Tantrism.

Fordította: dr. Drimál István, 2013

Szerkesztette: Horváth Gábor

Fordítói irányelvek: az alkímia helyett az alkémia használata, ami egy másik lehetséges szótőből (egyiptomi chem) való levezetés eredménye, valamint a görög gnózis szó ejtésének megtartása a gnósztikus alakban.

Szerkesztői irányelvek:

  • a blogon közzétett változatot a könnyebb befogadhatóság érdekében az eredetinél több bekezdésre tördeltük és további kiemelésekkel láttuk el,
  • a szerző írógépes példányában alkalmazott aláhúzásokat dőlt betűre módosítottuk,
  • a fordító betoldásait kapcsos zárójelbe tettük és „ford. megj.” megjelöléssel láttuk el,
  • a szanszkrit és tibeti szavakat magyaros átírással adtuk meg, a szerző által használt tudományos átírást minden szakkifejezés első előfordulásánál tüntettük fel.

A szemelvényes fordítás alább olvasható, pdf formátumban innen tölthető le: Michael Lee Walter: Az alkémia és a gyógyászat szerepe az indo-tibeti tantraban 13-27.

1. fejezet: Tantra, gnózis és alkémia

II. Tantra és gnózis (13–27. oldal)

Mit volt az a tantrában, ami olyannyira elősegítette az ezoterikus tudományok kialakulását? A kérdés megválaszolásának egyik lehetősége az, ha egy olyan vallási és kulturális jelenséghez hasonlítjuk, amely hasonló fejleményeket bontakoztatott ki. Ezt a példát a gnósztikus mozgalomban találjuk meg, amely a keresztény korszak első néhány századában virágzott a Mediterráneumban. Általános kijelentések keretében valójában már sok tudós megjegyezte azokat a bámulatos hasonlóságokat, amelyek a gnózis és a tantra tantételei és gyakorlatai között fennállnak.[13]


[13] Pl.: Guiseppe Tucci, Tibetan painted Scrolls, I. kötet (Róma, 1952), 210. skk.; W. Y. Evans-Wentz, Tibet’s Great Yogi Milarepa (London, 1928), 8–12.; Helmut Hoffmann, Tibet: A Handbook (Bloomington, Indiana, é. n.), 120.; uő. The Religions of Tibet (London, 1961), 51. sk.; Mircea Eliade, Yoga: Immortality and Freedom (New York, 1969), több helyen is. A legsikerültebb próbálkozás, amely általánosabban foglalkozik a buddhizmus gnózishoz fűződő szálaival, mint a tantrával Edward Conze, „Buddhism and Gnosis”, in: Further Buddhist Studies: Selected Essays (London, Bruno Cassirer, 1975), 15–32.; uő. „The Origins of Gnosticism”, Studies in the History of Religions, a Numen XII., 1967 kiegészítő kötete.

Vázlatunkat azon pontok köré rendezzük, amelyeket a hermetikus és a gnósztikus irodalom kapcsán nevezett meg André Jean Festugière atya klasszikus művében (La Révélation d’Hermès Trismégiste [Hermész Triszmegisztosz kinyilatkoztatása], Párizs 1950-1954), és amelyeket újabban megint elővett H. J. Sheppard a gnózisnak az alkémia kialakulásában játszott szerepe kapcsán.[14]

Hogy az összehasonlítást ésszerű keretek között tarthassuk, csak a Festugière által megnevezett öt pontot vezetjük elő; jóllehet sokkal hatalmasabb az az anyag, amelyet megmozgathatnánk a téma kiterjesztése érdekében, és néhány lényegi hasonlóságot csak az e fejezethez tartozó lábjegyzetekben említünk. Mivel egyes témák történeti megközelítésért kiáltanak annak érdekében, hogy meghatározhassuk a lehetséges kapcsolatokat és kölcsönös hatásokat, jelen cikkünk elsődleges célja annak megmutatása, hogyan vezetett megváltástani rendszere miatt a tantra gnósztikus környezete természetes módon ezoterikus gyógyászati és alkémiai gyakorlatok kifejlődéséhez.[15]


[14] H. J. Sheppard, „Gnosticism and Alchemy”, Ambix VI., 1957–8, 86–101.; „The Redemption Theme and Hellenistic Alchemy”, Ambix VII., 1959, 42–46.

[15] Amennyire lehet, csak azokat a gnósztikus tanokat és szövegeket idézzük, amelyek a legkevesebb iráni hatást mutatják; máskülönben kölcsönös átvételként talán túl vonzó lenne egyszerűen elutasítani bizonyos hasonlóságokat ott, ahol nincs bizonyíték, hogy erre a következtetésre juthassunk.

Vegyük hát sorban Festugière öt ismérvét, amint azt a Révélation első kötetének 229–230. oldalán olvashatjuk.

1. „Az igazság elkeseredett keresése; …a gnosztikus tanítványok végtelen erőfeszítéseket tesznek, hogy kifürkésszék a szubsztancia rejtett szimpátiáit.”

Mindkét rendszer eleget tesz ennek a kijelentésnek az ember és a kozmosz azon sajátos kapcsolatának keretei között, amelyet gyakran a ’mikrokozmosz-makrokozmosz’ terminussal jelölnek annak érdekében, hogy jelezzék azt a benső azonosságot, amely az érzékelhető világ szintjén létezők és a „túlnani” szellemi világok között fönnáll. Ennek klasszikus megfogalmazását az úgynevezett Smaragdtáblán olvashatjuk: „Ami fönt van, olyan, mint ami lent van…, hogy beteljesedjék az Egy Dolog.” Ez az elgondolás a tantrikus tanítások lényege is.[16]

Ez a megfelelések tanának előföltétele, a megfelelések aközött, ami az ember (és ami lehet), és aközött, ami a világegyetemben megtörténik (vagy megtörténhet). E doktrína nélkül lehetetlen végrehajtani a fizikai sík fölötti átalakításokat. Mikrokozmikus szinten az egyén szellemi tökéletességéhez szükséges összes anyagi összetevő kéznél van, és az itt és most valóságos isteni állapot elérése azon múlik, hogy az illető túllépi-e alacsonyabb szintű tendenciáit és korlátait.


[16] Ennek a hellenisztikus alkémiai hitvallásnak, amely oly sokáig volt a nyugati alkémia vezéreszméje, a buddhista visszfényét minduntalan megtaláljuk a szádhanákban [sādhanā] és a tantrikus magyarázó irodalomban. Pl.: lus ni gźal  vas khaṅ du gyur / saṅs rgyas kun gyi yaṅ dag rten, „Váljék a test az összes Buddha palotájává, makulátlan edényévé.” (Alex Wayman, The Buddhist Tantras; Light on Indo-Tibetan Esotericism, New York, Samuel Weiser, 1973, 83., Tsong-kha-pát [Tsoṅ-kha-pa] idézve.) Lásd még Sir John Woodroffe, Introduction to Tantra Sastra, ’Macrocosm and Microcosm’ című fejezetét (Madras, Ganesh & Co., 1969, 5. kiadás).

Mindkét hagyomány az elemeket alkalmazó kozmológiákon alapszik, és a szellemi fejlődés rendszerében a testet alkotó elemek megtisztításával foglalkozik. Mind a tantra, mind a gnózis e megtisztulás szükségszerűségébe vetett hitét ötvözi a megfeleltetések tanával, amiből egyenesen következik az, hogy ezeket a változásokat a makrokozmikus szinten is végre lehet hajtani: a benső fejlődés nyitja az egyénen túli erőkhöz vezető ajtó nyitja is. A két rendszer célja általánosságban nem az átalakítás önmagáért vett hatalma vagy pusztán a halhatatlanság, hanem az Anyag világától való elszakadás és a fölé emelkedés a Szellem világához. A megtisztulás útján arra használják a fizikai világot, hogy túljussanak azon.[17]


[17] Mind a tantrikus, mind a gnósztikus gyakorlat megköveteli a gyakorlótól az Anyag erőivel és a halandósággal vívott harcban mutatott eltökéltséget; „a tantrikus az alkémistával azonosképp igyekszik uralni az ’anyagot’. Nem vonul vissza a világtól, mint ahogy azt az aszkéta és a filozófus teszi, hanem arról álmodozik, hogy legyőzi azt, és megváltoztatja ontológiai rendjét.” (Mircea Eliade, The Forge and the Crucible; the Origins and Structures of Alchemy, New York, Harper Torchbooks, 1971, 129.).

A gnósztikusok egyik sajátos tanának tekinthetjük, legalábbis működésük földrajzi körén belül, hogy a világot – kozmológiájukban az Anyag megjelenése – gonosznak tartják.[18] A megváltás folyamata a szellemnek, a mindannyiunkban lakozó isteni szikrának a kitörése az Anyag világából a Fény birodalmába a testi tisztulások sorozata révén. Ezt a „szubtilizáció” (finomítás) folyamataként értették, ami azt jelenti, hogy megszabadulunk testi létezésünk materiális szennyeződéseitől. Beavatások során föltárt ceremóniák és különböző eljárások által viszik ezt véghez.[19]


[18] Kenneth Rexroth, „Primer of Gnosticism”, xii., in: G. R. S. Mead, Fragments of a Faith Forgotten (New York, University Books, 1960).

[19] Sheppard 1959, 44. ezt az elgondolást Pseudo-Democritos Physica cai mystica [Physika kai mystika] szempontjából tárgyalja (a fönnmaradt kéziratokkal és azok tartalmával kapcsolatban lásd Jack Lindsay, The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt, New York, Barnes & Noble, 1970, 100–104 és 404, 24. lábj.). Ez az egyik mű, amely az egyiptomi papok által használt alkémiai recepteket említi (lásd a Bevezetés 2. jegyzetét).

[Bevezetés, 2. jegyzet: A nyugati alkémiai hagyománnyal kapcsolatban példaként az alábbiakat jegyezhetjük meg. Bár a téma kutatói szinte egyhangúlag az ősi egyiptomi papi rendeknek tulajdonítják a legfőbb szerepet a hellenisztikus alkémiai iskolák alapításában és fejlődésében, egyetlen alkémiai szöveg sem maradt fönn tőlük. Ezt egyrészt a tudomány ezoterikus jellegének, másrészt a fáraók és a ptolemaioszi vezetés gazdasági bölcsességének tudhatjuk be. A Kr. u. II. századi Han uralkodókhoz hasonlóan féltek a többlet arany inflációs hatásától. Zosimos, a harmadik századi alkémista arról tudósít, hogy az egyiptomi papoknak megtiltották, hogy bármit is leírjanak metallurgikus témákkal kapcsolatban. (Lindsay 1970, 58.)]

A testet alkotó elemek megtisztításának jógikus rituáléi mind a bráhmanikus, mind a buddhista hagyományban egyrészt a „szubtilizáció” szükségszerű előföltételei, másrészt haladott technikái. Pancsabhútavisuddhi [pañcabhūtaviśuddhi] vagy röviden csak bhútavisuddhi [bhūtaviśuddhi] az elnevezésük.[20] Egy kortárs író a neoplatonizmust (de írhatott volna gnózist is) és a tantrát összehasonlítva megjegyezte azt is, hogy a fizikai test purifikációja közvetlen és szükségszerű cél annak érdekében, hogy elérjük az Anyag és a Szellem különválasztását, azaz a gnósztikus szellemi fejlődést.[21]

Mindkét rendszerben a beavató rituálék képezik azt az eszközt, mely a végrehajtáshoz szükséges erőt közvetíti. Szellemi úton irányítják a Fény-elv (tattva [tattva], csit [cit], bodhicsittam prakritiprabhásvaram [bodhicittaṁ prakṛtiprabhāsvaram][22]) kibontakozását, amelyet a gnószticizmushoz hasonlóan az indiai tradíciókban is a fizikai természetünkbe börtönzött ’szikrának’, illetve ’fénysugárnak’ mondanak.


[20] Az ötrétű megtisztulás a jógi testének „finom elemeivel” dolgozik (pancsatanmátráni [pañcatanmātrāṇi] vagy de tsam lna [de tṣam lṅa] a hindu és a buddhista tantrában). Ezek az elvont összetevők a föld (szilárdság), víz (folyékonyság), tűz (melegség, elevenség), levegő (légneműség) és éter (a testen belüli üregek). A rituális és a doktrinális irányulásoknak megfelelően egyéb különböző csoportosításokkal hozzák őket megfeleltetésbe: pancdnyjnánáni [pañcajñānāni], szkandháh [skandhāh], indríjáni [indrīyāi], mahábhútáni [mahābhūtāni] és kuláni [kulāni], mely tantrikus buddhista fogalmak az Öt Tathágata (pancsatathágatáh) [pañcatathāgatāḥ] mindenütt kitapintható befolyására jöttek létre.

A hindu tantra másfelől arra törekszik, hogy föloldja ezeket az elemeket a Prakritiben [Prakṛti] (a létezés teljességének materiális alapját megszemélyesítő nőiség) vagy annak valamelyik megnyilvánulásában. Ezzel a rituális és doktrinális egésszel kapcsolatban lásd Shashibhusan Dasgupta, An Introduction to tantric Buddhism (Berkley and London, Shambala Publications, 1974), 85., Woodroffe, 107–08., uő. Principles of Tantra; the Tantratattva or Śhrīyukta Śiva Candra Vidyārṇava Bhaṭṭācārya, II. kötet (Madras, 1970), 476–483. A[z itt le nem fordított – ford. megj.] 2. fejezetben közölt jógikus szöveg kiváló példája ennek a rendszernek az alkémiai fölhasználására és kibontására.

[21] Corrado Pensa, „On the Purification Concept in Indian Tradition, with Special Reference to Yoga”, in: East and West XIX., 1964, 226.

[22] Ez utóbbi fogalmat röviden tárgyalja Tucci, Tibetan Sacred Scrolls, I. kötet (Róma, 1949), 211. A fordítás így hangozhat: „a gondolat (bódhicsitta) [bodhicitta] természete (prakriti) [prakṛti] az, hogy önmagában fényes (prabhászvaram) [prabḥāsvaram]”; és mivel ez a gondolat meghatározásától fogva szellemi irányultságú, e vallási jellegű buddhista eszmény tökéletesen megfelel a gnósztikus spermaticoi-jal [spermatikoi]. Mivel a spermaticosok szellemi természete a Fény, önmagának megfelelően fölfelé, az anyagtól el fog törekedni.

 

A megtisztulásra irányuló erőfeszítések, melyek mindkét rendszerben erősen alkémista színezetű nyelvezetben találják meg kifejezésüket,[23] megkövetelik, hogy a beavatottak olyan meglehetősen erős tapasztalatokon menjenek át, amelyekre az emberiség nagy tömege nem alkalmas.[24] A tantra egyes iskolái külön kihangsúlyozzák, hogy a mesterségesen megnyújtott élethossz több lehetőséget kínál az „igazság gyötrelmes keresésére”.[25]

A tantrikus és gnósztikus kultuszok aurája nagy részben vallott céljuk nehézségéből fakad; titkos jellegük, ’elitizmusuk’ és beavatási szerkezetük azt a tényt tükrözi vissza, hogy nem mindenki alkalmas útbaigazításukra, és ha a kapu meg is nyílott egyesek számára, az csak a nehéz munka kezdetét jelenti. A tantrikus és gnósztikus filozófiák lényegéből fakadó egyik természetes fejleménynek tekinthetjük a gyógyír létrehozását azért, hogy a halált határozatlan ideig elhalaszthassuk, illetve a testet megerősíthessük.


[23] Sheppard 1958, 93. sk., és Pensa, 225. sk. idézi a hellenisztikus-gnósztikus terminológiát, ugyanakkor Woodroffe Mahodaya fordítása (lásd a 20. jegyzetet fönt; sajnos a szöveg nem áll rendelkezésre) is ’megtisztításról’, ’szárításról’, ’redukcióról’ (porítás), ’oxidációról’ beszél, mikor a bhútasuddhi (= bhútavisuddhi) [bhūtaśuddhi = bhūtaviśuddhi] rituáléval kapcsolatban kijelenti: „Hogy e tisztátalan testet megtisztíthasd, szárítsd föl a Vájumantra [Vāyumantra] segélyével, égesd el és porítsd az Agnimantra használatával” (II. kötet, 477.).

[24] Mindkét rendszer hangsúlyozza, hogy a beavatott igazi megpróbáltatásokon megy át annak érdekében, hogy kiszabaduljon az Anyag kötelékeiből, melyek persze igyekeznek visszatartani őt. (Hans Jonas, The Gnostic Religion; the Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, 2. kiadás, Boston, Beacon Press, 1963, 166–68. és Dasgupta 1974, 169.)

A két rendszer szerint az emberek vagy ’anyagiak’ (hylicoi [hylikoi], pasubhávinah [paśubhāvinah], illetve iccsantikáh [icchantikāḥ]) vagy határozatlan szellemi vérmérsékletűek (psychicoi [psychikoi], vírabhávinah [vīrabhāvinaḥ], illetve aparinirvánagotrakáh [aparinirvāṇagotrakāḥ]) vagy alapvetően szellemiek (spermaticoi [spermatikoi], divjabhávinah [divyabhāvinaḥ], illetve szamjaktvanijatáh [samyaktvaniyatāḥ]). Az első típus teljesen alkalmatlan a tanításra, a másodiknak hasznára válhat az iránymutatás, a harmadik embertípus a legalkalmasabb az okításra. Az itt megadott görög és szanszkrit fogalmak sorrendben a gnósztikus, a hindu és a buddhista terminusok, jóllehet a buddhistáknál számos fölosztási rendszer létezik. Filológiai és filozófiai részletekért lásd Conze, 19., Woodroffe, 59–65., Mead 139., 199. és Giuseppe Tucci, „Animadversiones Indicae” (Jnanamuktavali [Jñānamuktāvalī]; Commemorative Volume in Honour  of Johannes Nobel on the Occasion of His Seventieth Birthday, szerk. Claus Vogel, New Delhi, 1962, 221–227.), 224–227.

Tucci, s utána Conze ezen a ponton a buddhizmusra gyakorolt gnósztikus hatást vél fölfedezni, míg Woodroffe hajlik arra, hogy a hindu tantrikus rendszer a szánkhja [sāṁkhya], azaz eredeti indiai filozófia fejleménye. A kölcsönzött vagy idegen befolyás bármely meggyőző szövegszerű bizonyítéka helyett, utóbbi föltevésével értünk egyet. Az első magyarázat amennyire az elhallgatásból való érvet alkalmazza, annyira példa arra az ellenszenves gyakorlatra, hogy ne vegyék figyelembe az ismert bennszülött elméletet az egzotikusabb, ámde túl messzire menő lehetőség érdekében. Jobb lett volna, ha Tucci és/vagy Conze előbb megmutatja, hogy ne lehetett volna a szánkhja eme fejlemény forrása.

[25] A Náth Sziddhák [Nāth Siddha] iskolája például fönntartja azt, hogy „a mukti [megvilágosodott] névre az méltó, akinek teste jó karban van és tökéletes, így a megszabadulás csak a test rasza [rasa; íz, lényeg, funkció] alkalmazása általi tökéletesítése és megőrzése révén érhető el…” (Shashibhusan Dasgupta, Obscure Religious Cults, 3. kiadás, Kalkutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1969, 253. idézi a Szarvadársana-szangraha [Sarvadārśana-saṁgraha] 18–22. versét).

2. „Az öntudathoz nem juthatunk el valójában saját erőnkből, hanem egy isteni vagy inspirált mester kinyilatkoztatása által kell elérnünk.”

3. „Ennek következtében meg kell idéznünk e mestert.”

A Festugière által kiemelt egyik legfontosabb szempont az, hogy a hellenisztikus világban az élet kérdéseire irányuló racionális megértésbe vetett bizalom megrendült, és ezért olyan vallásos csoportok keletkeztek, amelyek a végső kérdések megoldását nem az ésszerűség alapjára helyezték. Tipikusan Platon Timaiosához nyúltak, amikor egy ilyen ’inspiráltnak’ értékelt művet akartak fölmutatni.[26]


[26] Festugière I. kötet, 18.

A Kr. u. első három évszázadban nagyon hasonló helyzet lépett föl az olyan indiai vallásos csoportok körében, mint amilyenek a buddhisták voltak. A mádhjamika [mādhyamika] iskola, amelyet úgy jellemezhetünk, mint a ’logikai érvelés’ skolasztikus filozófiája, irányította a mahájána [mahāyāna] irányzaton belüli fejlődést.[27] A vidnyánaváda [vijñānavāda] iskola ennek álláspontját vitatva jött létre; a mádhjamika dialektikával ellentétben, amely elemzés révén megmutatatta, hogy mind az összes érzéktárgy, mind az érzéki tapasztalat alapja (azaz maga a tudat) valótlan, a vidnyánavádinok kijelentették, hogy bár a tárgyak tényleg illuzórikusak, alapjuk – a tudat – valóságos.

Tehát csak a Tudat létezik valóságosan, ez az Abszolút, a Valóság és minden valóságos alapja. Az igaz, hogy mindkét iskola egyetért abban, hogy csak a tudás szabadít meg a világ illúziójától, azonban egyedül a vidnyánavádinok, akik a Tudatot az illúzión túlra és fölé helyezték, törekszenek aktívan a meghatározható módon ’más’ célra; a Tudat transzcendens (és ezért magába foglalja azokat a tulajdonságokat, amelyeket a súnyának [śūnya; üresség] tulajdonítottak a mádhjamika iskolában), mégis tevékenyen jelen van bennünk mint egyediesülésünk elve.

Ezért makrokozmikusan és mikrokozmikusan is valóságos, s mint ilyen, inkább a szellemi törekvés céljává válhatott, mint a súnyata a mádhjamikák számára, akik inkább az intuíció folyamatával törődtek, semmint az abszolút megértésével. A Tudat (vidnyána) [vijñāna] természetéről és kifejlődéséről adott fejtegetések igencsak emlékeztetnek a Szellemről (Fényről) adott gnósztikus elgondolásokra: „a vidnyána változásokat szenvedhet el, és megtisztíthatja magát… önmagában fényes, mint egy lámpa: önmagáról tud (szvaszanvittih) [svasaṁvittiḥ].”[28]


[27] T. R. V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism; a Study of the Madhyamika System, 2. kiadás (London, George Allen & Unwin, 1960), a legjobb tanulmány filozófiájukról, és a körülöttük működött filozófiai iskolákhoz való viszonyukról.

[28]  Murti, 106. és 317.

Egy ilyen transzcendens valóság elérhetetlen az olyan racionális módszerek révén, mint az érvelés vagy az intellektuális elemzés, mert ez csak az elemző lelke által alkotott elemek között pörgetné az illetőt körbe-körbe anélkül, hogy visszanyúlna a létezését alkotó alapul szolgáló anyaghoz. Ezért a Tiszta Tudatot megérzésszerű jóga [yoga] révén kell megkeresni.[29] Ezért a vidnyánaváda iskolát jógacsárának [yogācāra] ’a jóga gyakorlásának’ is nevezik, hogy kidomborítsák a mádhjamikával szembeni ellentétét.[30]

A vidnyánavádinok jógájukat olyan fokonként (bhúmi) [bhūmi] hajtják végre, amely megfelel a gyakorló nevelődésének, és ahogy transzcendentális megértése fejlődik. Ezt az utat a Tathágata [Tathāgata] tevékeny ereje tárja föl,[31] éppen úgy, ahogy a gnósztikusok Fénye föltárja magát azoknak, akik fölkészültek megtisztító belépésére.[32]


[29] Amely az intuícióra építő jóga lévén természetesen a guru [guru] belátására hagyatkozott a tekintetben, melyik tanítvány képes fejlődni a tanban, illetve melyik készült föl annak befogadására. Ezt követi a vidnyánaváda és az összes tantrikus iskolában az a szabály, hogy csak a fölkészültek, illetve a ’kiválasztottak’ (árják) [ārya] kaphatják meg a tudat tanításának igazi jelentését (Dasgupta 1974, 26.).

[30] Murti, 159.

[31] Idézzük a jógácsára tanok egyik filozófiai alapját képező Lankávatára szútrát [Laṅkāvatāra sūtra]: „A tudat megtisztítása fokozatosan megy végbe, nem egy csapásra. Az ámra [āmra] gyümölcs éréséhez hasonlatos, ami fokozatosan és nem hirtelen történik. A létezők tudatában lévő Tathágata – melyből a külső megnyilvánulások kiáradnak – megtisztítása fokozatos…” (D. T. Suzuki, Studies in the Lankavatara Sutra, London, 1930, 207). Nehéz lenne gnósztikusabb elgondolást találni a buddhizmuson belül, mint itt a Tathágata szerepét: a nélkülözhetetlen szellemi vezető, aki transzcendens bölcsességével részletekben ajándékozza meg a jógit, hogy tényleg vezesse őt a megvilágosodáshoz.

[32] Jonas, 45. és a Poimandres [Poimandrēs] első fejezete világos példa, ahol a „Fény szava” oktatja a keresőt.

A tanoknak ez a – mondhatni gnósztikus – fejlődése lényegi szerepet játszott a tantra kialakulásában. Aszangát [Asaṅga] (kb. 375–430) tartják a vidnyánaváda iskola alapítójának, s nagyrészt a buddhista tantra alapítójának is tekintik. Egyesek még a Guhjaszamádzsa-tantra [Guhvasamāja tantra] szerzőségét is neki tulajdonítják, amiről fönt [az itt le nem fordított első fejezetben – ford. megj.] beszéltünk.[33]

Amennyiben elfogadjuk azt a jelenleg népszerű álláspontot, miszerint a buddhista tantra hindu megfelelője előtt keletkezett, azt mondhatjuk, a később e rendszerben teljesen kibontakozott gnósztikus tendenciák bizonyára a kezdet kezdetétől jelen voltak. Mindazonáltal konzervatív szempontból az elsődlegesség egyetlen érvét sem tekinthetjük még döntőnek adataink hiányossága, valamint az indiaiak mindent átható történetietlensége miatt.


[33] Dasgupta 1969, 17. említi ezt a hagyományt, amelyet hihetően cáfol Wayman 1973, 15. és uő. Yoga of the Guhyasamajatantra. The Arcane Lore of Forty Verses, a Buddhist Tantra Commentary (Delhi, Motilal Banarsidass, 1978), 97.

Összességében elmondhatjuk, hogy a tantra és a gnózis jógáinak célja a „benső önmaga” (hogy buddhista összefüggésben kerüljük a ’lélek’ kifejezést) fölkészítése a megtisztító és megvilágosító Valóság belépésére, amely alapul szolgál az anyagi létezésnek és egyben általa el is fedett. Ez a Fény-Valóság tulajdonképp folyamatosan föl akarja tárni magát nekünk.[34]

Összehasonlításunk szempontjából azonban a legnagyobb jelentőséggel bír a Más erejének isteni Kegyelme általi áldás (adhisthána) [adhiṣṭāna] szükségessége, amely fönntartja és vezeti a kereső szellemi fejlődését.[35] Ez a tárgyalt irányzatok meghatározó ismertetőjegye koruk uralkodó filozófiáival szemben.[36]


[34] Lásd a 62. lábjegyzetet.
[62. lábjegyzet: Tucci 176. sk.: „A Rnin-mát [Rñiṅ-ma] illetőleg megjegyezzük, hogy a szekta remetéi olyan cellákba vagy barlangokba zárják magukat, ahová a legvékonyabb fénysugár sem hatolhat be… A foglyok a jóga egy különös faját gyakorolják, amely a szellemet [sems] azonosítja a fénnyel [’od gsal]… és ezért arra hagyatkoznak, hogy a benső fény a vele azonos lényegű szellemből előtörjön, hogy ragyogó fényével mindent megvilágítson. Egyes aszkéták oly messzire mennek, hogy étel és ital nélkül befalaztatják magukat: vallásos bizalmuk megelégszik a víz „lényegével” [c’ui bcud], illetve táplálékként a con zi-nek [coṅ ži] nevezett kő „lényegével”.
Ez a velős leírás nagyon tisztán hozza a „lényegek kivonásának” egyesítését, ami a tantra és a gnózis közös tanításai közül a legfontosabb, és amit utóbbi photismosnak [phōtismos] nevez, és az orthodox kereszténység még ma is ismer a „Fény teológiájának” nevén. Ennek a gnózisban betöltött általános szerepéről lásd Festugière, IV. kötet, 241–57.

Olyannyira gyakran találkozhatunk a Rnin-ma, a Bon és egyes Bka’-rgyud-pas tibeti szövegekben a ’ja’ lus-val, hogy kijelenthetjük, ez az egyik klisé, amit szentjeikre és beérkezett jógijaikra alkalmaznak, hogy jelezzék szellemi tökéletességüket (pl. Eva M. Dargyay, The Rise of Esoteric Buddhism in Tibet, Delhi, Motilal Banarsidass, 1977, több helyütt). Álljon itt Jézus tanítványainak adott fölvilágosítása az Első (értsd: Legfőbb) Titokban elért tökéletesedés eredményéről: „Akkor aztán azonnal kimentek testetekből, hatalmas fényáradattá váltok, keresztültörtök az uralkodók és a Fény összes rétegén, mert félik ők a lelketek, míg eljuttok a Királyság területére” (G. R. S. Mead, Pistis Sophia; Challenge to Early Christianity, New York, University Books, 1974, 198.).

Itt oly erős az iráni hatás, hogy ez egy rövid megjegyzést érdemel. A „Fény az élet” tantrikus tana tevékeny és támogató értelemmel bír, amelyet Amitábha [Amitābha] és Amitájusz [Amitāyus] alakjában látunk a legszebben megszemélyesítve a buddhisták körében; még az öt Dhjáni [Dhyāni] Buddhának alapul szolgáló tanítás eredetét is összefüggésbe hozhatjuk a manicheizmussal (Helmut Hoffmann, The Religions of Tibet, London, George Allen & Unwin Ltd., 1961, 52.). A manicheus hatás szép példája a Tshe-sgrub-bdud-rtsi-bum-bcud-kyi-dbaṅ-bśad-lhan-thabs-su-byas-paban olvasható összegzés (a Klon-chen-snin-thig-ben [Kloṅ-chen-sñiṅ-thig] található, I. kötet 273.): „Ha a dnyána-szattvára [jñāna-sattva] hagyatkozol (itt: Amitábhára, a „tudás-lényre”, aki lakást vesz a jógiban a szádhana [sādhana; gyakorlás] eredményeképp, magával hozva bölcsességét), látható módon eléred az egyik dzsinához [jina] (azaz buddhához) tartozó fény-minőségek lángoló Ürességét, s magadra öltöd Amitájusz vértezetét.”

Szimbolikusan azt mondja a szöveg, hogy a jógi örökkévalóvá/halhatatlanná válik. Az iráni kozmogóniákban az Ős Ember magára ölti a Fény vértezetét, amely lelke összetevőit tartalmazza. Ahogy ezen összetevők közül némelyeket elvesznek tőle a Sötétség Erői, úgy veszítjük el azokat mi is fokozatosan az élet során a világ anyagi természetének ereje miatt. Amitájusz vértezetének fölöltése révén megvédjük és megőrizzük ezeket a bennünk lévő fényerőket, és visszatérünk a szellem tökéletes, ragyogóan fényes állapotába (Jonas 217–19.; W. Henning, „Geburt und Entsendung des manichäischen Urmenschen”, Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 1932, melyben turfáni anyagokat elemez a szerző). Lehet, hogy ez a gondolat az alapja a beavatásokban használt fényből készült palástokra és öltözékekre vonatkozó számos szimbolikus utalásnak az olyan művekben, mint például a Pistis Sophia (liv, 14. sk.)?]

[35] Álljon itt egy másik központi jelentőségű tantrikus elgondolás, amely megfogalmazását a Lankávatára szútrában kapja meg: „A Buddha [azaz a Tathágata – MLW] részéről tapasztalt adhisthána [adhisthāna] nélkül a bódhiszattva minden szorgalma és átható belátása képtelen lenne arra, hogy megvalósítsa magában a legfőbb igazságot… A Buddha ereje miatt képes a bódhiszattva első szinten elérni a Mahájána Fényeként ismert szamádhit [samādhi]… és a tíz irány Buddháinak a bódhiszattva testében és beszédében való személyes jelenléte erőiket fölhalmozza benne.” (A fordítás Suzukit követi, Studies in the Lankavatara Sutra, 203–04.).

Így veszett el a történeti Buddha eredeti (azaz théraváda [theravāda] és korai mahájána [mahāyāna]) elgondolása a megistenülés folyamatában, ami nagyon közel vitte a buddhizmust a tantrában kiteljesedett gnósztikus állásponthoz: a Buddha, s valójában az összes buddha tőlünk, halandóktól határozottan eltérő lény, és időről-időre szükségünk van szellemi segítségükre, hogy széttörjük az Anyag megbéklyózó bilincseit. A „Cím nélküli apokalipszisben” (in: Mead, 555., 558.) Krisztust ugyanígy bódhiszattvaként ábrázolják: „Így mikor meglátta a Kegyelmet, amellyel a rejtett Atya fölruházta Őt, Ő maga is arra vágyott, hogy visszavezesse a világegyetemet a rejtett Atyához… az ilyen Fiúság, a Pleromához hasonlóan nem bírja visszafogni magát fényének bősége miatt.” E rendszerek „fotizmusa” (lásd a 62. lábjegyzetet [amit a 34-nél idézünk – ford. megj.]) táplál és erővel tölt föl: a Fény élet; ezt nevezik a Szellem Anyagba való betörésének is (Jonas, 252. sk.).

[36] Lásd a görög racionalizmus és a mádhjamika fönti tárgyalását.

Nem sokat beszélnek a gnósztikus iratokban a magasabb misztériumokra fölkészülteket beavató mester által adott szellemi irányítás folyamatáról. És tényleg elég merész vállalkozás volna összehasonlítani vázlatos hagyatékaikat a hatalmas jógikus és tantrikus irodalommal. Mégis a két hagyomány mestereinek célja és vállalt szerepük jellege elég hasonló; minden további kommentár nélkül idézzük M. Y. Evans-Wentz megfigyeléseit:

„A számos gnósztikus közösség mindegyike úgy tűnik, hogy rendelkezett fő guruval (mint például Valentinus, Marcion és Basilides) és alárendelt gurukkal, valamint földi apostoli utódaival, illetve legfőbb szellemi vezetővel a Krisztusban, akitől – az emberfölötti Ész szentjein és aiónjain keresztül – átadásra került az Atya isteni Kegyelme az Ő emberi követőinek.

Ahogy az elektromosságot közvetíti egyik fogadó állomás a másikhoz, úgy kerül közvetítésre az isteni Kegyelem a Buddhától a többi buddha által biztosítva az égi, majd a földi guruk elküldött vonalához, ahonnan az alárendelt gurukhoz, majd általuk a misztikus beavatás révén a beavatandókhoz jut a Kegyelem.”[37]


[37] W. Y. Evans.Wentz, Tibet’s Great Yogi Milarepa; Biography from the Tibetan (London, 1951), 9–10.

Olyannyira elterjedt ez az elgondolás, hogy a tantra egésze guruvádának [guruvāda], „a guru szerinti útnak” nevezi.[38] Azokban a rendszerekben, ahol a szellemi cél passzív, mint például a hagyományos jógikus kévalja [kaivalya] (a lélek ’elkülönülése’), a tanár gyakran csak pszichofizikai mérnök.

Viszont a tantrikus és a gnósztikus rendszerekben az alany és a cél közötti szükségszerű közvetítő, mivel a guru a szellemi erő vezetője. Meghatározása szerint ő adja a bevatás(oka)t (diksáabhisekamyesis) [dikṣā, abhiṣeka; muésis], amely fölruházza mind őt, mind szellemi vonalát a Kegyelemmel. A Kegyelem ilyképpen a szó szerint ’inspirált’ [„belehelt”] tanítótól jön.[39]


[38] Dasgupta 1969, 87–8.; Woodroffe, 66–8.

[39] Az alkémia hagyományos tudományával kapcsolatos legnagyobb hiányosságunk a szóbeli közlés tartalmát illeti, ami a művészet igazi lényegét alkotja, s amely kísérte és értelmessé tette a szövegeket, amelyek gyakran csak vagy ismétlődő vagy értelmetlen formulákat tartalmaznak. Ez a szóbeli oktatás a rendszer összefoglalására irányuló puszta további módszertani tanácsadás vagy ködös doktrinális irányadás helyett minden valószínűség szerint az a szóbeli Kegyelem (charisadhisthána) [kharis, adhiṣṭhāna] volt, amely vonala fölhalmozott szellemi erejéből az alkémistán keresztül áramlott tanítványaihoz.

A Kegyelem metafizikai jelentőséggel bír az indiai és hellenisztikus alkémia pneumatikus természete miatt. A fönt leírt szóbeli tett révén megerősíthető az egyén életereje (pneumaprána) [pneuma, prāṇa], az átalakítás során olyannyira ’inspirálttá’ válik, hogy kölcsönhatásba lép és uralja a durva anyagi testében lappangó szövetséges erőket. A fokozott tudatosság állapota ez; „a beavatottról föltételezik, hogy eléri az önazonosság új egységét, melyben összes képességét, gondolatát és érzelmét a Nagy Műre összpontosítja” (Lindsay, 154.). Nem álljuk meg, hogy ne idézzünk itt egy módfelett hasonló kijelentést a legnagyobb hindu alkémiai műből, a Raszárnavamból [Rasārṇavam]: „A karma-yoga (azaz a Nagy Mű) segélyével, ó Istennő, megőrizzük a testet. A Nagy Mű, amint azt tudjuk, két részből áll: rasza [rasa] (higany) és pavana (prána) [prāṇa].” (Rasarnavam, szerk. Praphulla Chandra Ray, a Bibliotheca Indica Új Sorozatának 1193., 1220. és 1238. száma alatt, Kalkutta, 1910, 3., 18. slóka [śloka].)

A tantra a gnózishoz hasonlóan erőteljesen támaszkodik a tudás természetfölötti forrásaira, amelyeket olyan összetett kozmológiai tanok támasztanak alá, melyek az emelkedő valóságok rétegeit tételezik (nevezhetjük ezeket szféráknak vagy kevésbé pontosan „egeknek”), valóságokét, melyekben a szellemi fejlődés akadályait eltávolító tudást és segítséget közvetítő lények laknak.

A tantrikus buddhizmus dákinijai [ḍākinī] például hasonlók a gnósztikus daimonokhoz. (Utóbbiak kiemelkedő jelentőségűek az alkémiai folyamat során. Indiában a ráksaszák [rākṣasa] játszanak fontos szerepet, mert segítik az arra méltót, illetve akadályozzák a méltatlant, hogy sikert érjen el az átalakításokban.[40]) Mindkét hagyomány isteníti a múlt ’tanár szentjeit’, akik utóbb közbenjárnak a beavatott szellemi jólétéért.[41]


[40] A daimonok szerepéről lásd Lindsay, 325., 336. sk.; Pradnyápáramitá [Prajñāpāramitā] istennő és a ’Bódhi Fa Tündöklő Jaksiníje’ (Srívatajaksiní) [śrīvaṭayakṣiṇi] recepteket tár föl Nágárdzsúnának a Rasaratnakarában [Rasaratnākara], in: Praphulla Chandra Pray, History of Chemistry in Ancient and Mediaeval India: incorporating the History of Hindu Chemistry, 316. sk. (Calcutta, Indian Chemical Society, 1956).

[41] Híres a hellenisztikus alkémiából Ostanes és Pseudo-Democritos esete (Dasgupta 26.). A tantrában a nyolcvannégy mahásziddha [mahāsiddha] a leghíresebb halhatatlan, közéjük sorolják Csárpati [Cārpaṭi], Nágárdzsúna [Nāgārjuna] és Góvinda [Govinda] alkémistát. A náthok [nāth] elgondolása átfedi a mahásziddhákét, akikről „úgy vélik, hogy halhatatlan félistenek és a szekta mindenkori igehirdetői;… még mindig a Himalája területén élnek; olykor a himalájai csúcsok védőszellemeinek tartják őket” (Dasgupta 1969, 207.).

Említésre méltó különbség a szellemi tanítók kategóriájában, hogy Hermes-Thoth jól körülhatárolható alak, görög és egyiptomi istenségek keveréke, a tudomány fölfedezője, az alkímia és más titkos művészetetek tanítója. Nincs olyan indiai alak, sem történeti sem másféle, talán csak az egyetlen Siva [Śiva] kivételével, aki hasonló szerepet játszana a hindu alkémiai tantrákban.[42] Ez nagyobb fokú rendszerezésről, és az egyiptomi papi kultuszba történő betagozódásról tesz tanúbizonyságot, mint amit az indiai alkémiában akár hindu, akár buddhista oldalról végrehajtottak. [43]


[42] Viszont Tibet rendelkezik ilyen figurával, Padmaszambhavával [Padmasambhava]. Padmaszambhava és Hermes ránk hagyományozott alakja, illetve szerepe a kulturális különbségeket leszámítva tényleg egész hasonló. Eredetileg mindketten ezoterikus beavatottak voltak, akik a hagyományos bölcsesség kinyilatkoztatóiként különleges helyet foglaltak el kultúrájukban, fontos mozgalmak tanítóiként és megalapítóiként történeti szerepre tettek szert, melynek megőrzése mellett megistenültek.

Padmaszambhava a ’második Buddha’ (Sans-rgyas gnis pa) [Saṅs-rgyas gñis pa] a mai napig történeti személynek számít a Rnin-ma-pa [Rñin-ma-pa] szektán belül, míg Hermest az alkémiai receptekben nem istenként, hanem olyan személyként említik, aki már régen elsajátította a bölcsesség teljességét (Lindsay, 166. sk. és 172.; Festugière I. kötet, 240–52.), s ezzel egyidejűleg Hermes-Thothként isten is, nem csak a hellenisztikus alkémia, hanem az összes tradicionális tudomány atyja. Még működésük módszere, a kinyilatkoztatás is csaknem azonos; lásd lejjebb, Festugière ötödik pontjánál az összehasonlítást.

[43] A jelen tárgyalás alapján meglehetősen világosan áll már előttünk, hogy az indiai alkémia valójában csak a sziddha jógik [siddha-yogi] vonalán és szubkultúrájában virágzott igazán, akik a társadalomtól távol éltek, és szándékosan vegyítették a hinduizmust és a buddhizmust, alapvetően annak tantrikus változatait.

4. A kinyilatkoztatás eseményének védelme, vagy legalábbis másoknak, az utódoknak, a tanítványoknak történő átadása.

A tantrát és a gnózist egyértelműen meghatározza a szellemi tanítások ezoterikus megközelítése. Vallásos életük egyes szempontjait (mint például a morálisan épületesnek szánt gondolatokat) taníthatták viszonylag széles körben, de a lényegi tanokat visszatartották. A beavatott például fölvilágosíthat egy uralkodót az általánosságokról „fényes nappal” (azaz nyilvánosan), de a tan mélyebb jelentésébe csak az „éj leple alatt” (titokban) avathatja be.[44]

Mivel a titkos tanítások mindegyike a megvilágosodás közvetlen előkészítése, a tantrikus kommentárirodalom és a gnósztikus levelek leginkább olyan sajátos tanokra és módszerekre összpontosítanak, amelyek különleges célokhoz és helyzetekhez igazodnak. Ezért olyan stílusban írták őket, hogy megvédjék a fölkészületleneket a szellemi erők támadásától bármelyik személyre szabott okítás során.


[44] E titkosság érvényes mind a nyilvános beszélgetésekre, mind azokhoz a királyokhoz küldött gnósztikus levelekre, amelyekben a nyilvánosan át nem adható tanításokat fogalmaztak meg (Festugière I. kötet, 324. skk. és II. kötet, 35.). Padmaszambhava ugyanígy titokban oktatta éjjel a Bsam-yas-i templomban Khri-sron-lde-btsan-t [Khri-sroṅ-lde-btsan] és többi szellemi fiát (v. ö. O-Rgyan-glin-pa: Btsun-mo-bka’i-than-yig, in: Berthold Laufer, Der Roman einer tibethischen Königin; tibetischer Text und Übersetzung, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1911, 133. sk., Dargyayjal 33.).

A legkülönlegesebb tanításoktól a legáltalánosabb rituálékig, illetve kultikus kijelentésekig mind a nagyobb tantrákban, mind a Corpus Hermeticum szövegeiben[45] minden a fönt tárgyalt transzcendens átadási vonalakban gyökerezik. Ezért az összes ilyen típusú tanítás egyik vagy másik fokon kinyilatkoztató beszéd. Akár egy istenség vagy egy természetfölötti lény adja át a tanítványnak, aki vagy ember vagy egy másik természetfölötti lény, utóbbi az átadás pillanatában az előbbi szellemi fiává válik.[46]

megfeleltetések tanából adódik megint csak az, hogy ezeken az átadási vonalakon nem tesznek határozott vagy minőségi különbséget az isteni, félisteni és emberi tanítók között: a felhatalmazások (adhisthánabyin gyis rlabsdynamis) [adhiṣṭhāna, byin gyis rlabs, dýnamis] célja, hogy elhomályosítsák ezeket a megkülönböztetéseket annak érdekében, hogy a hívőt még hasonlatosabbá tegyék azokhoz a lényekhez, akik tudást és szellemi segítséget árasztanak rá.[47]


[45] Ez az Arthur Darby Nock és Festugière által szerkesztett gyűjtemény (Paris, 1947) alkotja Festugière II–IV. kötetének gerincét. Utóbbi mű egyelőre az egyetlen átfogó tanulmány Hermes tizenhét beszédéről (logoi).

[46] A vonalon belül a tanítvány legáltalánosabb megjelölése a sprul pa’i sras vagy a thug sras; utóbbi a szanszkrit áurasza [āurasa] fordítása, amely az urasza vriddhi [vṛddhi] alakja, s azt jelenti, hogy ’szívbéli (fiú)’ (Mahávjutpatti [Mahāvyutpatti], 641.); érdekességképp megjegyezzük, hogy örökösödés tekintetében az áurasza azt is jelenti, hogy ’törvényes fiú’.

[47] Lásd David L. Snellgrove, The Hevajra tantra: a critical Study (London, Oxford University Press, 1959; London Oriental Series), I. kötet, 133. és a tárgymutatót a rituális összefüggésben történő használatával kapcsolatban. A dynamis használatával kapcsolatban lásd Festugière IV. kötet, 202. sk.

5. A titkot tartalmazó kőtábla fölfedezése a templomban.

E meglehetősen általános megfogalmazásra számos példát hozhatunk a gnósztikus irodalomból, de nem utal bővebben a motívum jelentőségére. Ezért kiterjesztjük ezt a kijelentést, hogy megtárgyalhassuk a buddhista tantra és a hellenisztikus gnózis közötti talán legérdekesebb hasonlóságot.

Amiről itt szó van, az legáltalánosabb megfogalmazásában a gter mák [gter ma] témája, olyan tanításoké, amelyeket a hagyomány valamelyik korábban élt fontos személyisége rejtett el (Tibetben alapvetően Padmaszambhava a nyolcadik században), majd századokkal később felfedezték őket.[48] Ez két módon mehet végbe.

Vagy megjelenik a múlt egyik nagy mestere (például Padmaszambhava) álomban, illetve látomásban, hogy elvezesse vonala egy tagját a szövegek titkos raktárához; ez az álombéli beavatás jellemző gnósztikus motívum.[49] Vagy Padmaszambhava, illetve egy dákiní [ḍākinī] jelenik meg látomásban és közvetlenül misztikus bölcsességben részelteti a tanítványt,[50] akiről hallgatólagosan mindig feltételezik, ha nyíltan ki nem mondják, hogy karmikusan eleve e tanítások átvételére rendeltetett.[51]


[48] Egyáltalán nem találunk a tibeti vallásos életben működő gter ma-hagyományról elegendő értekezést, ami azért is sajnálatra méltó, mert ez adta a kezdő lökést a rnin-ma és a bon hagyomány szellemi fejlődésének, sőt a különböző bka-rgyud szekták kialakulásában is fontos szerepet játszott.

Az olyan korábbi nyugati szerzőknek, mint például Waddel, Tibetan Buddhism, with its Mystic Cults, Symbolism, and Mythology (London, 1895), 57–8. fogalmuk sem volt arról az alapról, amelyre ez a rendszer épült, és meg sem kísérelték összefüggően bemutatni a számukra elérhető adatokat.

Később az olyan jobban informált tudósok, mint Frederick W. Thomas, Tibetan Literary Texts and Documents concerning Chinese Turkestan, I. rész (London, 1935), 264., valamint Laufer, O-Rgyan: Btsun mo, 8., nem vetették el azonnal az összes gter ma eredetiségét és ősi jellegét, amint azt Waddel tette. Bár ezeket a szerzőket csak a szövegek történeti hűsége érdekelte; ebben a tekintetben a legkomolyabb tanulmány marad Andrej Vostrikov, Tibetskaja Istoriceskaja Literatura, 38–43. (angolul: Soviet Indology Series, IV. kötet, Kalkutta, 1970).

Megint más tudósokat azok a politikai körülmények foglalkoztatták, amelyekben a gter mák először föltűntek (Tucci 53.) vagy irodalmi változatosságuk (Rolf Stein, Tibetan Civilization, Stanford, Kalifornia, 1972, 274–75.). E hatalmas szövegtest különböző leíró és értékelő kísérletei közül csak egyetlen tudós (Thomas i. m.) mert spekulálni a gter mák létrejöttének közvetlen okairól. Arra az indiai buddhista szokásra utalt, hogy szútrákat [sūtra] és más szent szövegeket rejtenek a sztúpákba [stūpa], ami növeli a másoló erényeit (punya) [puṇya]. Megfelelő magyarázat ez, ésszerű a tantrikus kultúra összefüggésében is?

Két igen alapvető ok miatt nem nagyon tűnik annak. Az egyik ok az, hogy annyira kanonikusak a gter ma szövegek a rnin-ma [rñiṅ-ma] és a bon számára, amennyire – például – a Gilgitben [pakisztáni város – ford. megj.] található mahájána szövegek, csakhogy a Tibetben talált gter mák alapvetően tantrikus jellegűek. Sok esetben más ottani buddhista szekták el sem fogadják eredetiségüket, és nagyon is valószínű, hogy nem indiai eredetűek. A másik ok, hogy ezeket a szövegeket nem az erényért másolták le, hanem az erény eredményeként. Pontos Dargyay, 62. meghatározása: „a gter ma egy mester által elrejtett szöveg, amelyet később napvilágra hoz egy vallásosan erre rendeltetett és minősített személy”.

Látjuk tehát, hogy a gter ma-rendszer metafizikája tantrikus természetű, sőt, jelen tárgyalásunk céljából a gnósztikus „padmaizmus” (Hoffmann, 64.) egyik megnyilvánulásának tekinthetjük, amennyiben rendszerként szinte kezdettől fogva teljesen Padmaszambhava alakja körül kristályosodott ki. Körültekintőknek kell lennünk ezzel kapcsolatban, mert Per Kvaerne kutatásai kimutattak egy független, nagyon régi, XI. századi bon hagyományt, amely egyidejű az első rnin-ma fölfedezésekkel („The Canon of the Tibetan Bon-pos”, Indo-Iranian Journal XVI., 1974, 34–40.).

A 42. lábjegyzetben tárgyaltuk Padma és Hermes hagyományán belüli sajátos karakterét, amelyet megerősített kinyilatkoztató szerepük. Vagy ők maguk hozták létre személyesen mindazt az anyagot, amely szükséges hagyományvonaluk folytatásához vagy késztettek másokat arra, hogy létrehozzanak ilyen tartalmat. „Hermes látta a dolgok teljességét. Megértette, hatalmában áll föltárni és megmutatni mindezt, és amit tudott, leírt. A leírt anyag zömét elrejtette, inkább csöndben maradt, mint hogy kimondja, így a világba érkező mindegyik nemzedéknek ki kell fürkésznie ezeket a tartalmakat” – mondja a Core Cosmou [Korē Kosmou] (keletkezésének időpontja ismeretlen, idézi Lindsay, 160.). Majd a megistenült Padmához hasonlóan Hermes is látomásokban (tibetiül: dgons gter) [dgoṅs gter] osztja szét a műveket mennyországából (Lindsay, 109.). A szükséges szellemi fölvilágosításokon túl Hermes azt is megtanítja, amit szükséges tudni a tudományok birodalmában (Lindsay 160–69. idézi Tertullianust, Alexandriai Kelement és másokat).

Életrajzának azon fejezetéből vett kivonat, amely arról szól, hogyan rejtett el kincseket Tibetben, mutatja, hogy Padmaszambhava ugyanúgy járt el kultusza szempontjából, mint Hermes. „A Kék Sztúpában a szobrászat tudományáról (bzo, feltehetőleg mindenfajta technológiát értenek ez alatt) szóló műveket rejtett el; elrejtette a Kandzsurt [Kanjur] és a Tendzsurt [Tenjur], a (kanonikus?) tantrákat, a dalokat (a tantrikus dohák [dohā], és talán még Mi-la-ras-pa művei is), profetikus könyveket, szádhanákat, dháraníkat és mantrákat [sādhana, dhāranī, mantra] [tantrikus gyakorlatok, meditációk, mágikus szótagok – a ford. megj.]. (Idézi O-Rgyan, Padma, 346r, 347r ív.)

Ezen példák alapján kijelenthetjük, hogy a kifejlett gter ma-rendszer lényegét véti el az, aki csalásként vagy félreértésként értékeli Padma vagy a későbbi rnin-ma szerzők tevékenységét. Ha Padma vagy fő tanítványai közül valamelyik egy olyan szövegkincshez vezérli a gyakorlót, amely gter ston transzcendens állapotban található, akkor a beavatott szellemileg ’fölkészült’ Padma közvetett vagy közvetlen fölhatalmazása révén a mű helyes megértésére. Követői szempontjából kultúrájuknak valójában nincs is más forrása: a mindentudó ’Második Buddha’ elrejtette annak csaknem egész (buddhista szempontból vett) irodalmát; ezen kívül az örök Padmaszambhava folytonos kinyilatkoztatásokon keresztül még ma is vezérli követői szellemi bontakozását. Állandó inspirációt és irányítást biztosítva a szövegszerű kinyilatkoztatások ’időtlenek’, és igen kis jelentőséggel bír történetiségük kérdése, hiába tartja sok tudós ezt lényegi jelentőségűnek. Pontosan ugyanez volt a gnósztikusok alapmagatartása szellemi fejlődésük dinamikájával szemben (Pistis Sophia, lv–lvi.).

Kifejtettük a gterm ma-rendszer metafizikai alapját. Sajnos még nem látni tisztán ezen események történelmi menetét. A legfontosabb kérdés, hogy Padmaszambhava maga alkotta-e meg hermesi szerepét Tibet számára, és ha nem, akkor hosszú mitológiai fejlődés áll-e emögött. Egyik esetben sem mellőzhetjük az idegen hatás föltételezését: „Padmaszambhava idején, a nyolcadik században működő nagy szellemi és vallási hatásokat a legtágabb értelemben vett hellenizmus ernyője alá egyesíthetjük: a görög tudományos elméletek és a gnósztikus rendszerek hatása, az antik misztériumvallások, valamint az iráni nemzeti vallás…” (Hoffmann, 51.)

[49] Különösen Festugière, I. kötet, 312–17.

[50] Dargyay, 87. sk., idézi Bdud-’joms-rin-po-che-t.

[51] Dargyay, 63.

A predesztináció tanából logikusan következik a szellemi átadás ezen rendszere. Láttuk, hogy az áldás folyamatos munka, amely megalapozott eredményekhez vezet; a szellemi hagyomány áramlatába helyezi a beavatottat, amely hagyomány éppannyira fontos most is, mint amikor megalapították az evilági körülmények között.

Csak az áramlatba történő belépés során merül el a beavatott igazán a tanításokba, s taníthatja ennek áldásával azokat. Olykor kihangsúlyozzák, hogy e tanok hordozására kiválasztottak minőségileg különböző személyek, és nem csak most, hanem öröktől fogva.[52]


[52] Így beszél egy szerző nélküli mű, az O rgyan mdzad pa’i bka thaṅ bsdud pa magának Padmaszambhavának az inkarnációjaként a gter stons-ről (W. Y. Evans-Wentz, The Tibetan Book of the Dead, London, 1927, 76. tárgyalja ezt).

Ez hát a gter ma-rendszer mögött álló megfontolás: olyan közvetlen átadás, amely állandóan biztosítja a hívők közösségén belüli szellemi vezetést és életerőt. Van még egy másik célja is e rendszernek, amely a természettel és a jelenlegi világrend sorsával szembeni általános beállítódásból fakad.

A tantra és a gnózis azt a közös meggyőződést osztja, hogy az emberi faj metafizikai tudatlanságba vettetett, amely avval arányosan növekszik, ahogy a Gonosz/Sötétség/Anyag erői fokozatosan a Jó/Fény/Szellem erői fölé kerekednek. A hinduizmus úgy dolgozta föl tantráit, hogy kijelentette, egyedül azok rendelkeznek az erővel, hogy megküzdjenek e romlott korszakkal;[53] a buddhizmuson belüli tantrikus beállítódás szükségességét nem fogalmazták meg ennyire következetesen, de egyes szerzők gyakran kiemelték ezt a motívumot, amely valódi érvvé emelkedett.[54]


[53] Woodroffe, 41. skk.

[54] Ratna-gliṅ-pa kijelentését idézi Dargyay, 86.: „Mivel a létezők szánalmat ébresztenek e gonosz korszakban (kali-yuga), országszerte elrejtették a Könyveket és a Kincseket.”

A tantrikus és a gnósztikus az ember léthelyzetének ezzel a radikális értékelésével szellemi céljai fogalmain keresztül hangsúlyozta az érzéki világ „gonoszságáról” szerzett tapasztalatát, azaz megmutatta, hogy a világ romlottságát és betegségét – amelyet támogat a hagyományos erkölcs és társadalmi szokásrendszer – mind lelki, mind metafizikai szinten meg kell vetni és túl kell lépni rajta.

A tantrikusok és a gnósztikusok testvériségekbe tömörültek az emberi létfeltételekről adott titkos tudás őrzésére,[55] ezt a világi hatalmak libertinus viselkedésként bélyegezték meg, szélesebb körben ismert, pozitív szellemi gyakorlatként végzett aszkétizmusukat pedig megvetették. Ennek következményeképp időről-időre mindkét csoportot üldözték azok, akik „orgiasztikusoknak” és erkölcsteleneknek bélyegezték őket.


[55] Jól ismert az ezzel a viselkedéssel kapcsolatos tantrikus hozzáállás, mindazonáltal elég meglepő, hogy a kifejezés hasonlóságát vehetjük észre a gnósztikus gyakorlatok tárgyalásakor. Irenaeusnál azt olvassuk, hogy „(a gnósztikus) nem szabadul meg a világot készítő angyalok hatalmától, hanem minduntalan újjá kell születnie, amíg végre nem hajtotta a világban megtehető összes tettet, és csak akkor engedik szabadon, ha már semmi sem hiányzik…” (Jonas, 273.). Ratna-gliṅ-pa (1403–79) a las sad pas-ról, az „érett sorsúakról” (szó szerint: kiürült) beszél, aki „ egyetlen élet során rálép a megszabadulás útjára” azáltal, hogy végrehajtja a gter ma szövegekben található rituálékat (Dargyay, 86.). Az ilyen és ehhez hasonló utakon sok erkölcstelennek látszó tett válik szükségessé a megváltáshoz.

Ezeknek az üldözéseknek és koruk vallási rendszerével való szembenállásuknak eredményeként merült föl ezen ezoterikus körökben a valós szükséglet, hogy nagyobb mennyiségű szöveget is elrejtsenek a kívülállók elől. Ezt gyakran megfigyelhetjük a rnin-ma irodalomban,[56] és kiváló példáját találjuk a Pistis Sophia Negyedik Könyvében, ahol Jézus így oktatja Máriát:

„A Jeu [Yew] könyvei tartalmazta titkokat Énochhal írattam le a Paradicsomban. Az Ararát hegyébe tétettem őket vele, és Kalapatauróth [Kalapataurōth] uralkodót tettem Jeu Könyveinek Őrizőjévé a Vízözön miatt, és azért, hogy egyik uralkodó se irigykedhessen a Könyvekre és pusztíthassa el azokat. Neked adom ezeket, miután elbeszéltem a világegyetem kiterjedését.”[57]


[56] Tucci, 268.; Dargyay, 37. is utal erre.

[57] Pistis Sophia, 292.

A Festugière által idézett sajátos példa a gter mára a ’Pseudo-Democritosként’ ismert alkémista, aki Egyiptomba utazott, hogy megtanulja a Művészetet Ostanestől , a híres perzsa mágustól. Bár a mester meghalt, mielőtt megtanította volna tanítványát az átalakítás fortélyaira, egy olyan templom oszlopába rejtett szöveg révén adja át azokat Democritosnak, amely akkor hasad ketté, mikor a tanítványnak a legnagyobb hasznára válhat a tudás.[58]


[58] Festugière, I. kötet, 228. sk.

Festugière az I. kötet kiegészítésében tartja időszerűnek, hogy (Palmyr Cordier egy cikke alapján) megemlítse Nágárdzsunát [Nāgārjuna], aki gyógyreceptet vésett egy oszlopra. Persze ez technikailag nem ugyanaz, mint elrejteni valamit szándékosan egy oszlopba. Hogy ’Pseudo-Democritos’ esetének csaknem pontos párhuzamát fölfedezzük, Tibetig kell merészkednünk, ahol Grwa-pa-mṅon-śes (1012–1090) a Bsam-yas-ban található ’Bum-pa-can’ nevű oszlopban fölfedezte a Rgyud-bźi-t, a tibeti gyógyászat alapművét Bdud-’joms-’jigs-bral-ye-śes-rdo-rje Rñiṅ-ma’i-chos-byuṅ-a és más források szerint.

Grwa-pa-mṅon-śes-t Váirócsanaraksita [Vairocanarakṣita] inkarnációjának tartják, aki Padmaszambhava kortársa volt, és a tibeti tudós vezette be az indianizált gyógyászati rendszert Tibetbe. Valójában Váirócsanának tulajdonítják a Rgyud-bzi tibetire fordítását, úgyhogy Grwa-pa-mṅon-śes szellemi gyermekeként lép a színre, akit úgy vezetett fölfedezésében mestere, mint Pseudo-Democritost Ostanes.[59]


[59] Grwa-pa-mṅon-śes rövid életrajza és a Rgyud-bzi fölfedezése általa in: Dargyay, 94–96.

Bár tanulmányunk fölületes ebben a formájában, s a puszta hallomáson túllépő tudást föltételez az olvasótól hindu, buddhista és hellenisztikus téren, ám a szükséges előzetes tudás bemutatása egy külön könyvet megtöltene.

Mindazonáltal reméljük, hogy az olvasó szokatlan párhuzamok, illetve érthetetlen következtetések nélkül is látja, hogy megdöbbentő hasonlóságok fűzik össze a gnózist és a tantrát. A fent bemutatott tanok, beállítódások és gyakorlatok nagy száma járult hozzá e két rendszeren belül a hasonló ezoterikus és tradicionális tudományok kialakulásához.

Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát. Minden, a http://www.aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen: valós névvel ellátott, témához kapcsolódó, tárgyilagos, barátságos hangnemben megfogalmazott, tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.