BlogChomsky a tudományos vizsgálódásról

Néhány gondolat a tudományos vizsgálódásról

Az alábbi idézet egy Noam Chomskyval folytatott beszélgetésből származik. Nem a nyelvtudományos elméletekről megfogalmazott meglátásai miatt tartom közlésre érdemesnek (bevallom, magam sem egészen értem a strukturalizmus és a generatív grammatika közti különbségekről vagy felszíni struktúráról megfogalmazott állításokat), hanem mert jól rámutat a tudományos berkeken kívül is sok helyütt uralkodó vak és meghunyászkodó szellemi engedelmességre.

Természetesen nem akarom azt sugallni, hogy a taoizmus (vagy bármelyik bölcseleti és vallási rendszer) természettudomány lenne. Nyilván nem az. Célkitűzése nyilván túlmutat azon a síkon, amelyet a természettudományok kutatnak (lásd például a taoizmus pozitív meghatározását). Viszont! A módszeres adatgyűjtésnek, az alkotó gondolkodásnak és az eleddig igaznak hitt értelmezéseket és magyarázatokat időnként megkérdőjelező kritikus észrevételeknek minden élő kutatásban, így a taoizmus és más „keleti tanok” kutatásában is helye van! Ez a részlet ennek fontosságára mutat rá.

Forrás:

Noam Chomsky: Generatív grammatika (Európa Könyvkiadó, 1985, Budapest), 116–123. oldal.

Noam Chomsky: …De ennél lényegesebb, hogy az a fajta kritika, amire utal, ismét rámutat a természettudományokat és a társadalomtudományokat vagy humán tudományokat uraló attitűdök különbségére. A természettudományok intellektuális tartalmasságát nélkülöző humán tudományokban sokszor inkább a személyiségekre koncentrálnak, s nem a gondolatokra. A tudományban magától értetődő, hogy a fogalmak változnak – ez annyit jelent, hogy reméljük, megtudunk valamit. Végtére is ez nem teológia. Az ember nem kinyilatkoztat dolgokat, amihez aztán élete végéig tartania kell magát. A társadalomtudományokban vagy humán tudományokban viszont gyakran perszonalizálják az álláspontokat. Ha egyszer állást foglalt valamiben az ember, elvárják tőle, hogy történjék bármi, körömszakadtáig védje az álláspontját. Az egyes iskolák nézeteit személyekkel azonosítják. Becsületbeli kérdéssé válik, hogy az ember ne változtasson, azaz ne tanuljon semmit. A nyelvészetben ez nagyon szembeötlő: azzal vádolják az embert, hogy megtagadja magát, ha módosítja az álláspontját. Gyakran olvasok effajta kritikát, és nem nagyon értem.

Ha az ember az igazságot akarja felfedezni, akár egyedül dolgozik, akár másokkal, nyilván gyakran megváltoztatja a véleményét – ahányszor csak egy komoly folyóiratnak megjelenik egy száma. Ahol valódi haladás van, ezek a változások jelentékenyek. Az ember másképp kezd gondolkodni. Az első megközelítések felcserélődnek más megközelítésekkel: jobbakkal.

Ami a „strukturalizmushoz” való állítólagos visszatérést illeti: először is tegyük fel, hogy igaz – nagyszerű! A természettudományokban gyakran előfordul, hogy egy bizonyos időszakban elvetnek hipotéziseket, majd később, a megértés magasabb szintjén rekonstruálják őket. Vegyük az atomelméletet: elvetették, aztán más formában feltámasztották. Ez nem jelenti azt, hogy visszatértünk Démokritoszhoz! Egyáltalán nem. A dolgok haladnak, új perspektívák nyílnak meg, újraértelmeződik az, amit korábban elvetettek. Ebben nincs semmiféle „személyes vereség”.

Vagy nézzük a kartéziánus tanokat. Teljesen helyénvaló volt hosszú időre elvetni őket. Ma viszont, azt hiszem, helyes valami ilyesmihez visszatérni, noha alapvetően más formában.

Mitsou Ronat: Nem hiszem, hogy a felszíni struktúra esetében visszatérnénk valamihez.

N. C.: Az elmúlt tíz év kutatásai azt mutatják, hogy a felszíni struktúra korábban nem sejtett szerepet játszik. Beszélhetünk-e ezért a strukturalizmushoz való visszatérésről? Szerintem semmi értelme. A felszíni struktúra technikai értelemben vett fogalma valójában nem létezik a strukturalizmusban, s az újabb elméletek számos olyan kérdést vetettek fel a felszíni struktúrával kapcsolatban, amelyek nem merülhettek fel a strukturalista keretben. Ez a fogalom jelenleg használatos értelmében csak a generatív grammatikával jelent meg mint struktúrák végtelen osztálya…

M. R.: A mélystruktúrával való szembenállása határozza meg stb…

N. C.: És mint már említettem, a nyomokat tartalmazó felszíni struktúra jóval elvontabb, mint a korábbi fogalom. Vagyis olyan felszíni struktúra fogalmunk van, amelyet objektumok végtelen halmazát generáló szabályokkal határozunk meg, amely szemben áll a mélystruktúrával, és jóval elvontabb, mint korábban, minthogy a mélystruktúra bizonyos vonásait is megragadja a nyomelmélet segítségével.

Ám tegyük fel, valaki felfedezi, hogy a strukturalista fonémafogalomnak olyan jelentős szerepe van, mint azt korábban senki sem gyanította. Tegyük fel, hogy a fonémikus szint létezése ellen felhozott érvek kivédhetők egy másik keretben. Ez nem visszatérés lenne egy régi elképzeléshez, hanem előrehaladás egy új elgondolás felé, amely új jelentőséget adna egy régi fogalomnak. Ez haladás lenne.

Ha az elméleteket s a bennük szereplő fogalmakat perszonalizálják, azt kezdik keresni, hogy „ki” követett el hibát. De a dolgot nem így kell nézni. Annak a „valakinek” igaza lehetett a maga idejében, tévedhetett egy gazdagabb elmélet szempontjából nézve, s előfordulhat, hogy egyszer újra igaza lesz. Nagyszerű! Ráadásul egyáltalán nem baj, ha valaki téved. A haladás érdekes elgondolásokon alapul, amelyek általában helytelennek bizonyulnak – hiányosnak, félresiklottnak vagy teljesen rossznak.

M. R.: A humán tudományokban némely professzorok gyakorlatilag azzal töltik az idejüket, hogy hajdani doktori disszertációjukat tanítják.

N. C.: Aki ötvenévesen azt tanítja, amit huszonöt éves korában tanított, jobb, ha más foglalkozást keres magának. Ha huszonöt év alatt semmi olyasmi sem történik, ami azt bizonyítaná az embernek, hogy tévedett, akkor ez vagy azt jelenti, hogy meghalt a tudományág, vagy azt, hogy az ember egy vallási szekta tagja lett.

M. R.: Ez a fajta szklerózis azokra a területekre is jellemző, ahol csak azt kívánják, hogy új tárgyra alkalmazzon valaki egy létező teóriát. A strukturalista fonológia például ad egy módszert, amelynek segítségével meg lehet határozni egy nyelv fonológiai rendszerét, s ha ezt megtalálta az ember, kész a munka. A generatív fonológiában itt kezdődik…

N. C.: A strukturalista fonológia – érvényességétől teljesen függetlenül – elég korlátozott kérdéseket tett föl. S ahogy maga mondja, az érdekes munka akkor kezdődhet, ha ezek a kérdések meg vannak válaszolva.

Ez már diákkoromban zavart a strukturalizmusban. Nagyon szerettem a nyelvészetet, érdekes volt. Csak azt nem láttam egész világosan, hogy mi a probléma. A tudományág bizonyos értelemben lezárt volt. Tegyük fel, az ember befejezte a világ összes nyelvének fonémikus elemzését, morfológiai és közvetlen összetevős elemzését is a strukturalista módszertannak megfelelően. Ezek véges rendszerek (némi többértelműséggel a közvetlen összetevők esetében), bizonyos részletektől eltekintve, lényegében befejezett, tökéletesített eljárásokkal elemezhetők, amelyeket minden nyelvre alkalmazni lehet. Egy ilyen terület kutatása nem éri meg a fáradságot. Eléggé hasonlít a természetrajzhoz: képzelje el, mihez kezd az ember, ha már leírta az összes pillangót…

M. R.: Itt a strukturalista nyelvészet megtévesztő, és megtévesztően is tanítják. Mire szólítják fel a professzorok a diákokat? Hogy alkalmazzanak egy kész módszert. Arra kárhoztatják az embert, hogy ismételgessen valamit, ami már megvan. Én személy szerint akkor szerettem meg a nyelvészetet, amikor megértettem, hogy olyan eszközöket kínál a humán tudományokon belül, amelyekkel intellektuális és kreatív munkát lehet végezni. Az irodalomtudományban, a társadalomtudományokban és a humán tudományokban viszont a diákoknak módszereket kell alkalmazniuk anélkül, hogy elmélkednének ezeken…

Az az intellektuális kreativitás, amelyet a generatív grammatika kínál, szintén szabályokon alapul persze, de itt kifejtett szabályokról van szó, az ember megkérdőjelezheti vagy megváltoztathatja őket.

N. C.: Az a tudományág, amelyben merő eljárásokat lehet alkalmazni, nagyon primitív szinten van. Abban a tisztán leíró stádiumban, mint mondjuk a babilóniai asztronómia, vagy még abban sem. Egy valódi intellektuális tartalommal rendelkező területen nincsenek ilyen kész eljárások. A cél az igazság megtalálása. Hogy hogyan? Azt senki nem tudja. Nincsenek előre kidolgozható eljárások, amelyekkel meg lehet találni a tudományos igazságot. Egy kreatív fizikust vagy biológust nem taníthat úgy, hogy azt mondja:„Itt vannak a módszerek, alkalmazza őket, legyen szíves, egy új szervezetre.” Így egy laboránst lehet tanítani, nem egy tudóst. Ilyesmi akkor fordul elő, ha nem tudnak értelmes munkát adni a diákoknak. Ez egyenértékű a kudarc bevallásával.

A tudósoktól azt várjuk, hogy új elveket, új elméleteket, sőt új verifikációs módszereket fedezzenek fel… ez nem úgy megy, hogy megtanulnak bizonyos rögzített eljárásokat. Nem tudjuk megmondani senkinek, hogy milyen eljárásokat kell alkalmaznia ahhoz, hogy megtalálja egy nyelv generatív grammatikáját. Olyan új jelenségek után kutatunk, amelyek alapján kiderülhet, hogy a javasolt elméletek tévesek, hogy meg kell változtatni őket, új kérdéseket keresünk, olyanokat, amelyeket még senkinek sem jutott eszébe feltenni, vagy nem sikerült világosan megfogalmazni, új ismereteket akarunk felfedezni, amelyekhez talán új „módszerek” vezetnek. S nem utolsósorban új eszmék és új elvek után kutatunk, amelyek rávilágítanak majd, hogy mennyire korlátozottak, tévesek és felületesek a ma érvényesnek számító feltevések.

M. R.: Mindez talán zavarja időnként a diákokat, akik a hagyományos oktatást szokták meg, ahol elég passzívan megtanulni, amit a tanár tanít. A generatív grammatika esetében a tanítás gyakorlatilag az alapfogalmak megvilágításából áll, s a tudományág történetének bemutatásából a különböző hipotézisek részletes magyarázata révén. El lehet magyarázni, hogy milyen módon bizonyítottak valamit, hogy hogyan épül fel egy ilyen bizonyítás. Azt azonban senki sem mondhatja el, hogy hogyan lehet rájönni valami újra, hogyan kell felfedezni valamit. A felfedezés azzal a vággyal függ össze, hogy az ember jobban megértse választott tudományágát.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/chomsky-tudomanyos-vizsgalodasrol (2015. 02. 22.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Egon Erwin Kisch: Kína titkai (részlet)

Gyerekek a textilgyárban

Forrás: Egon Erwin Kisch: Kína titkai (Szikra Kiadás, Budapest, 1949), 71–78. oldal.

Szerkesztői megjegyzések: az eredeti mű China Geheim címmel 1933-ban jelent meg, így az alábbi szociális helyzetjelentés a harmincas évek állapotait tükrözi. Az 1949-es magyar kiadás (melyből az alábbi idézet származik), a maitól némileg eltérő helyesírási és szedési irányelveket követ.

I.

– Egy is elég lesz – mondja az orvos.

Engedélyt kértünk, hogy lejegyezzünk néhány kórtörténetet.

­– Minek több? Végeredményben ez csupa egyforma eset – folytatja az orvos és széles mozdulattal int az ágyak felé. A sangháji tüdőbetegek kórházában vagyunk. Piros köhögés szakad fel a fejletlen gyermektestekből.

– Ezek mind gyári munkáslányok. Mindegyiknél ugyanaz a kórelőzmény, ugyanaz a lelet. Minek is írna le több kórtörténetet. Egy is elég lesz…

Valóban elég. Itt a kivonata:

Anamnézis (kórelőzmény): Tszai-Bi, hajadon, tizennyolcéves, a Csekian tartományból származik, két évvel ezelőtt családjával együtt költözött Sanghájba. Tizenegyéves kora óta textilgyárban dolgozik. Első menses tíz hónap előtt (tizenhétéves korában), a következő három hónappal később, mindkét alkalommal csekély mennyiségű világos híg vér. A havivérzés azóta elmaradt. A gyárban napi 13 órát dolgozik, felváltva nappali és éjszakai szakmányban, kivéve a téli egyhetes szabadságidőt. Atyja öt éve halt meg, valószinűleg vérhasban. Anyja él, eddig egészséges volt, az utóbbi időben köhög, köpetet ürít. Nővére is köhög. A családban eddig nem volt orvosilag megállapított tüdőbeteg.

A beteg panasza szerint, több, mint négy hete erős hidegrázása volt, lázzal és ájulásokkal. Azóta sokat köhög és köp. Éjszakánkint sokat izzad, általános testi gyengeségről panaszkodik. Beszállítása napjáig a panaszok ellenére is dolgozott, bár a köhögési rohamok meglehetősen akadályozták munkájában.

Gyermekkori betegségek közül három év előtti bélhurutra és tavalyi nyakmirigyduzzadásra tud visszaemlékezni. Status praesens (a beteg jelen állapota): rosszul táplált, rosszul fejlett lány. Szeméremszőrzete és hónaljszőrzete hiányzik. Az emlők fejlődési foka egy 13 éves gyermekének felel meg. Óraüveg körmök. Arc és alsó végtagok enyhén cianotikus elszíneződésűek.

Diagnózis (kórmegállapílás) fizikai és röntgen-vizsgálat alapján: serdülőkori phtisis a jobb tüdőszárnyban, közepes cavum a felső lebenyben.

– Lehet rajta segíteni? – kérdezzük az orvost.

– Kínában? Nem.

II.

A kínai ipar már kinőtt a gyermekcipőből, a kínai ipari munkásság még nem. Amit tessék szószerint, fizikai értelemben elfogadni: az ipari munkásság 40 százaléka gyerekekből áll, akik – láttuk a fenti kortörténetből –, még akkor sem serdülnek felnőttekké, ha már kinőttek a gyermekkorból.

Menjünk csak végig egy nagy gyár fonóműhelyén. Kislányok szorgoskodnak a fonógépek mellett, a cérnázógépeknél, az orsók körül. Egyikük sem mutat többet hatévesnél. Mi azonban már megtanultuk a klinikán, hogy a látszat csal. Ott tizenhárom évesnek néztük a húszéveseket, úgyhogy ezek, akik itt hatévesnek látszanak, a valóságban legalább 11–13 évesek lehetnek.

Apró kis kezükkel elérnek minden fonalat, új orsókat tudnak feltűzni, le tudják venni a teli orsókat, nem kell lábujjhegyre ágaskodniok, vagy pláne zsámolyra állniok, a gép nagysága pontosan megfelel a gyermekméreteknek.

A gépeket Angliából hozták.

A technika eme vívmányairól kevés szó esik, ezzel nem szokás büszkélkedni, még soha sehol sem olvastunk gyermek-fonógépekről, a kis gépcsodákon nem csillog a gyár cimkéje, pedig a normális nagyságú gépek mindegyikén nyomatékosan hirdeti a fémtábla az „Asa Lees”, „Oldham” vagy más angol gépgyár nevét.

– Ezeket a miniatür gépeket külön Kína számára találták fel? – faggattuk egy másik alkalommal brit gépgyári vezérképviselő ismerősünket. Sürgősen biztosít a felöl, hogy erről szó sincs.

– Ellenkezőleg. A Child-Size-Machinery-t évtizedekig használták az egész lancashirei textilvidéken. S csak amikor Angliában megtiltották a gyermekmunkát, akkor vitték át a gyermektípusú gépeket Amerikába, New-Englandba és a déli néger államokba. Most pedig a gyarmatokon és Kínában állítják fel őket.

Udvariasan bocsánatot kérünk előbbi szavainkért, amelyekkel igazságtalanul meggyanúsítottuk Angliát.

III.

Egy fonógépterem 200 méter hosszú. Az egymás mellé sorakozó számtalan gépnél kizárólag lányok dolgoznak.

A fiúkat csak takarítómunkára használják. Fonalhulladék, gyapotrost és porfellegek kavarognak a levegőben, úgy, hogy szakadatlanul kell seperni. A kisfiúk két seprőt tolnak egyszerre egymás felé és ami szemét így összegyűlt, azt egy másik fiú lapátra teszi és elhordja. Egy-egy seprőnyél háromszor olyan hosszú, mint kezelője. A fiúknak magasra fel kell vele nyúlniok, mert a transzmissziós kerekek födelén és a gépszíjakon is ujjnyi vastagon ülepedig le a rostpor és le kell seperni, hogy a helyére lerakódhasson az új hulladék.

Férfiak csak csomagolóhelyiségekben és a villanytelepen dolgoznak. A gyár irodáiban nem látni nőt, még a sangháji angol gyárak üzemi irodáiban sem. A levelezést az anyaországgal a City-ben, távol a kínai negyedtől működő városi iroda látja el.

A férfiszemélyzethez tartozik az egyenruhás és állig felfegyverzett gyári őrség, amely a bejáratnál posztol. A silbak-házikókban felállított riasztókészülék az egész gyártelep legkorszerűbb berendezése.

A szövőtermek dolgozói: nők. Öregek, fiatalok, állapotosok. Vannak a szövőműhelyekben is gyermekek, de ezek nem dolgoznak. Még csecsemők s kosarakban fekszenek a kártyaverőgépek és szövőszékek alatt. Ha elérkezik a szoptatás ideje, az anya előveszi őket.

Nyilvánvaló, hogy a munkatermek levegője árt a csecsemőknek. Ezért rendeletben megtiltották, hogy az anyák magukkal vigyék a kisbabát munkahelyükre. Lehet, hogy a rendelet kiadását inkább az a meggondolás eredményezte, hogy a csecsemők egyrészt nem dolgoznak, másrészt zavarják az anyákat a munkában. Az utóbbi meggondolás indokolatlannak bizonyult. A gyári csecsemők nem okoznak üzemzavarokat. Ellenkezőleg, kettős gondosságra és fokozott munkateljesítményre serkentik a fiatal anyákat, mert büntető rendszabály vagy esetleges elbocsátás nemcsak őket, hanem csecsemőjüket is az éhhalálnak tenné ki.

Ezért aztán egyetlen gyárban sem veszik komolyan a tilalmat. A gyárosok úgy érzik, hogy ez a jóindulat részükről rendkívül humánus. Ugyanaz a felfogás, mint amellyel a gyermekmunka gyári alkalmazását jótettnek tüntetik fel, hiszen e nélkül a proletárcsalád nem tudna megélni.

IV.

A sangháji és vuháni textilmunkások 40 százaléka leánygyermek, további 40 százaléka nő és csak 20 százaléka férfi. A nagyipar üzleti szellemét jellemzi, hogy ügyesen kihasznál egy régi kínai vallási előítéletet. Kínában ugyanis a fiúgyermek az értelme az ember életének és halálának. Mert hiszen mi értelme lenne a halálnak, ha nem maradna hátra egy fiú-utód, aki bemutatja az áldozatot az ősök táblája előtt.

A leánygyermek, az – semmi. Ínséges vidékeken a leány-újszülöttet odavetik a kutyáknak. Ha sikerül egy lányt rabszolgának eladni, akkor legalább mégis ért valamit. Virágzik is a rabszolgakereskedelem. Legélénkebb a forgalom Hongkongban, a brit koronagyarmatokon, s ha az angol alsóházban meginterpellálják a gyarmatügyi minisztert a „Mui-Tszai” kereskedelem ügyében, a válasz mindenkor úgy hangzik, hogy a kis rabnőket kizárólag háztartási munkákra alkalmazzák.

Holott szemérmetlen nyilvánossággal folyik a leányvásár prostituciós célokra. A nagyvárosok hirhedt utcáiban különös menetek vonulnak fel az esti lámpafényben: kéknadrágos matróna vezetésével világoskék atlaszköntösbe öltöztetett kis rabszolgalányok sorakoznak nagyság szerint. A tulajdonosnő megszólítja a járókelőket s kínálgatja portékáját; az eleven áruraktár ezalatt részvétlenül vár. A balszárnyon a gyermekek. Arcizmuk sem rándul, amikor a vevő vagy bérlőjelölt hozzájuk lép és válogat közülük. A kiválasztott gyerek pedig engedelmesen tipeg a vendég után, hátsólépcsőkön és sikátorokon át, a szerelmi lugas felé.

A leánykereskedők bizonyos csoportja az ipar számára dolgozik. Egyszerre vásárolnak egész csapat gyereket, elhelyezik őket egy hálóteremben s mielőtt reggel elindulnának a gyárba, mindegyikük kap egy csésze rizst. A munkaidő kezdete előtt egy kuli áll meg a ház előtt, felpakol 12 gyereket az egykerekű talyigára és elfuvarozza őket az egyik jangcepui fonodába. A gyermekek munkabére a tulajdonosé.

A nagyvárosi kulik nem bocsátják áruba leányaikat, mert azok is keresnek. Teljes foglalkoztatás esetén a kuli gyárban, kikötőben, vagy a riksa kocsirúdjánál havi tíz-tizenöt ezüstdollárt keres összesen. A Sanghai Labour Comm. hivatalos megállapítása szerint egy házaspár létminimuma 18, egy háromgyermekes családé 21.30 ezüstdollár. Így aztán nemcsak a feleségnek, hanem a gyerekeknek is dolgozniuk kell, hogy legalább ezt a nyomorszínvonalat elérjek.

A felnőttek alacsony bére a gyermekmunkának egyben oka és következménye is.

1919-ben Kínában a kínai gyárosok 889.000, a japánok 330.000 orsóval dolgoztak. Ma csak Sanghájban és Vuhanban 2,499.000 kínai, 1,821.000 japán és 178.000 angol orsó forog. A japánellenes bojkott sokszor olyan áruk ellen irányul, amelyeket kínai földön, kínai nyersanyagból, kínai munkások fontak-szőttek, csak éppen a gyár részvényese és osztaléka japán.

V.

Négy és félmillió orsó. Gyermekek hozzák és viszik az üres és megtelt orsókat és közben állandóan vigyáznak, hogy a fonál össze ne gubancolódjék s ha – jaj –, elszakadt, apró ujjacskáikkal ügyesen összesodorják ismét Az angol gyermekfonógep – ó, mi szép! – megkönnyíti a munkájukat.

Egyes kislányok sárga selyemövet viselnek büszkén, az ügyeletes szolgálati jelét. Gyermekekből szigorú felügyelők válnak. Örülnek a hatalomnak és kíméletlenül feljelentik kortársaikat, részben fontoskodásból, részben pedig azért, hogy bosszút álljanak a kis pajtásnőn, aki tegnap, amikor ő volt az ügyeletes, beárulta azt, aki ma jutott a felügyelő sárga szolgálati övéhez.

A felnőttek aljas módon kihasználják ezt a gyermekes játékot. Nemcsak a gyárakban. Sangháji bárok és matrózkocsmák előtt egész éjjel tarka libériába bujtatott kínai fiúk állanak. Becsvágyuk nem elégszik meg azzal, hogy hajnalig nyitogassák a lokálajtót és reklámfigurák legyenek, szívesebben segítenek a rendőröknek a riksakulik bántalmazásánál. Ha egy vendég távozik a bárból, abban a pillanatban odaront a régóta lesbenálló emberlovak kulicsapata, ordítozva, egymást taszigálva, felnyomakodva kétkerekű kocsijával a járdára. Mit bánja a szegény kuli, hogy ez tilos, hiszen munkáról van szó, keresetről, legalább tíz fillérről és ezért még azzal sem törődik, hogy a rendőr gumibotja lesújt rá. A kis portásfiúk ujjongva ragadják meg az alkalmat, hogy a verésben segédkezzenek. Bottal verik a kulik fejét, hasbarugdalják őket, felborítják a riksákat, feszegetik a kerekeket, hogy összetörjék a járművet, míg végül – szégyenteli megalázó látvány –, a felnőtt kínai ott térdel munkazubbonyában a cifra majomparádéba bujtatott gyerek előtt és irgalomért esdekel…

De térjünk vissza a textilgyárba, az életfogytiglani rabszolgákhoz. Az „életfogytiglan” fogalma itt pontosabb értelmezést kap, mint a büntetőtörvénykönyvekben. Az újszülött a szövőszék alatt fekszik, nővérkéje a fonógép mellett dolgozik, az anyja az előorsókat kezeli, nagyanyja pedig a bálákat varrja össze. Így telik le majd az életed, ez a törvény, amely a te sorsodat irányítja.

Itt fogsz majd élni, arcocskád megsápad, szemed elhomályosul, lábad elgyengül ebben a teremben, ahol az orsók zúgnak, a szövőszékek zakatolnak s a levegő, kóc, rostok, fonalhulladék porával terhes. Az a fogás, amelyre az első napon megtanítottak, lesz utolsó kézmozdulatod, az életről csak ennyit fogsz tudni, semmi mást…

Iskola és játszótér nem neked való, gyermekem, hiszen te nem lehetsz gyermek, nem lesznek iskolatársaid, nem lesznek játszópajtásaid soha.

VI.

Naponta tíz-tizennégy órát dolgoznak, a gyerekek, ebédszünet nélkül. Az orsók forgása másodpercre sem állhat meg, akkor sem, amikor egyik gyerekcsoport letipeg a fűtőházba, hogy felhozza mindnyájuknak a kis kosárkába magukkal hozott ebédrizst. Esznek, de közben a fogantyúkat kezelni kell, a fonálra vigyázni kell. A lebegő por- és rosthulladék rátelepszik az evőpálcikákra, belefurakodik a rizsszemek közé.

A délelőtt folyamán a gyermekarcok még nem emlékeztetnek a felnőttek csüggedt ábrázatára, még tréfásan fintorgatják vidám arcocskájukat s a munka játékosan halad. De délutánra már elfáradnak s nézzétek meg csak őket estefelé: a ferdevágású szemecskék le-lehunyódnak, a kis lábak remegnek, a gyerekek már nem örülnek a játéknak. Pihenni szeretnének. Pihenni? A gyár nem azért fizeti a munkabért, hogy a kisebb vagy nagyobb bérmunkás pihenjen.

A munkabér a nagy sangháji textilgyárakban, egészen tizenötéves korig napi 22 (betűkkel huszonkettő) fillér, a selyemfonódákban napi 6 (betűkkel hat) fillér.

VII.

A sangháji selyemfonódákban pálcákkal a kezükben járnak fel-alá a munkateremben a felügyelők, hogy minden hibát azonnyomban veréssel büntessenek. A falak mentén asszonyok ülnek vaspadokon, velük szemben állnak a gyerekek, néha alig ötévesek.

Az apróságok forróvizes tartályokban mossák a selyemgubókat. Kezüket összeforrázza a víz. Gumikesztyűkről szó sincs, kanalakat sem kapnak a gubók fürdetésére. Forró gőz tódul a tüdejükbe, marja a szemüket. Megkeresik a selyemfonál végét és átadják a szemközti munkásnőnek, aki hatosával sodorintja össze a szálakat s rátekeri a lábbal mozgatott motollára. Egy gyerek két munkásasszonyt szolgál ki, egy munkásnő egyszerre harminc gubót gombolyít fel, öt motollán hat-hat szálat.

Gőz, hőség, verejték. Szellőzés nincs. A felügyelő bottal a kezében járja a termeket, nehogy a munka megakadjon.

VIII.

Határtalan a gyermekek kizsákmányolása, ami már otthon, a szülői házban kezdődik. Az otthoni műhelyben legalább még nem gép diktálja a munkatempót és nem áll mellettük pálcával idegen férfi. A patriarkális háziipari viszonyokból fejlődött ki a gyermekmunka rendszere a nagyiparban. Most, amikor az eredeti tőkeakkumuláció korszaka már elmúlt, gyilkos munkamódszereinek véget lehetne vetni. Igen, lehetett volna, ha Szun Jat-szen halála után a forradalmi szakszervezetekben nem öltek volna mindenkit rakásra hóhérbárddal és revolverrel.

És fentről nem történik semilyen kezdeményezés? Dehogynem. Tessék csak idefigyelni! A sangháji Child Labour Commission 1924 július 9-én kelt jelentésében azt ajánlotta a Municipal Council-nak, a nemzetközi negyed városi tanácsának, hogy tiltsa meg a tízévesnél fiatalabb gyermekek gyári foglalkoztatását. Ajánlotta továbbá, hogy tizennégyévesnél fiatalabb gyermekeket legfeljebb napi 12 órán keresztül dolgoztassanak s minden 14 nap után egy pihenőnapot kapjanak és hogy ne foglalkoztassák őket az egészségükre ártalmas, veszedelmes s védelmi berendezéssel fel nem szerelt gépek mellett.

Isten a megmondhatója, elég szerény volt ez a szerény kezdeményezés. De a derék sangháji európaiak uralma még így is megbuktatta. A rendkívüli városi közgyűlésen, amelynek határoznia kellett volna, hogy törvényerőre emelje-e ezeket a reformjavaslatokat, 302 taggal kevesebb jelent meg, mint amennyi a határozatképességhez szükséges. Másnap az angol helyi sajtó írt a Meeting of Rate-payers csődjéről és a lapok egészen nyiltan hozzáfűzték a kommentárt, hogy az adófizető közgyűlési tagok nyilván a távolmaradást tartották legegyszerűbb eszköznek ahhoz, hogy meghiúsítsák a bizottság gyermekmunkára vonatkozó reformterveit.

Így ér véget a sangháji szociális helyzetjelentés.

 

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/egon-erwin-kisch-kina-titkai-reszlet (2015. 02. 14.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Liu Yiming mesterekről és társakról

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

Néhány gondolat a társulás és a mesterek fontosságáról:

Érintkezés arcpirosítóval, érintkezés korommal

Ha valami hosszasan arcpirosítóval érintkezik, akkor végül piros lesz. Ha valami hosszasan korommal érintkezik, végül feketévé válik. Megfigyeléseim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy ez a jóhoz vagy a rosszhoz való hozzászokás daója.

Ha erényes emberekkel élünk együtt, akkor mindig erényes szavakat hallunk és helyes cselekedeteket látunk. Ha hosszú ideig hallunk erényes szavakat és látunk helyes cselekedeteket, akkor jó magokat ültetünk el az elménkben – így természetesen rászokunk a jóságra.

Ha erénytelen emberekkel élünk együtt, akkor mindig helytelen szavakat hallunk és erénytelen cselekedeteket látunk. Ha hosszú ideig hallunk helytelen szavakat és látunk erénytelen cselekedeteket, akkor rossz magokat ültetünk el az elménkben – így természetesen szokunk rá az erénytelenségre.

Azt mondják, hogy erényes vagy erénytelen embernek lenni természet kérdése, legtöbben azonban a megszokás révén válnak ilyenné vagy olyanná. A bölcs ember ezért körültekintően választja meg társaságát.

Papagájok és majmok

A papagájt meg lehet tanítani beszélni, és a majom is idomítható. Nem az eredendő természetük miatt képesek minderre, hanem azért, mert fokozatosan tanítják őket.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a tanítók felkutatásának és a társak keresésének daója. A papagájok madarak, a majmok emlősök. Ha az emberek betanítják a madarakat és az emlősöket, akkor emberi nyelven tudnak szólni és emberi mozdulatokat tudnak utánozni. Mennyivel inkább képes akkor az ember, az élőlények legértelmesebbike, felemelkedni a magasztos megvilágosodás birodalmába, ha megvilágosodott tanítók vezetik és inspiráló társak támogatják!

Ha eleget tudunk ahhoz, hogy megvilágosodott tanítóknak engedelmeskedjünk, megfelelő kísérőkkel társuljunk, ha őszintén az igazság tisztázására összpontosítunk, ha kölcsönvesszük a tudásukat, hogy áttörjünk vele a saját tudatlanságunkon, ha kölcsönvesszük magasztos nézeteiket, hogy kiterjesszük saját beszűkült látásmódunkat, akkor még ha ostobák is vagyunk, meg fogunk világosodni, még ha gyengék is vagyunk, meg fogunk erősödni. Ekkor nincs olyan ok, amiért ne tudnánk szellemi halhatatlanná vagy buddhává válni.

A tudatlan tanítványok a saját fejük után mennek és önkényesen cselekednek. Találgatásokba bocsátkoznak, önmagukat értelmesnek tartják, nem gyakorolják az alázatot, ezért félreértik az előttük levő utat. Bár látszólag másokat vezetnek félre, valójában önmagukat csapják be. Olyan ez, mintha a lényeg és az élet hatalmas kérdésére gyerekjátékként tekintenének. Nem csoda, ha egész életükben törekednek, mégsem valósítanak meg semmit. Milyen kár!

Konfuciusz néhány gondolatával búcsúzunk

Forrás: Őri Sándor: Konfuciusz bölcseletei - Lun jü (Golden Goose Kiadó, Budapest, 2012)

Zengzi mondotta:
Minden nap három pontból vizsgálom meg magamat:
Másokkal szembeni terveimben nincs-e híja a kötelességtudásnak?
Baráti kapcsolataimban szavahihetőégem tán bármiben hibádzna?
S a tanításokat talán nem teszem alkalmazásba? (I./4.)

Ha a nemesb embernek súlya nincsen,
akkor nem lesz tekintélye,
tanultsága okán ugyanakkor mégsem nehézkes;
A lényeg a kötelességtudat és a szavahihetőség;
Nem barátkozik olyannal, ki hozzá fel nem ér;
Hibáit kijavítani pedig soha nem fél. (I./8.)

Tehát:

 1. kötelességtudat
 2. szavahihetőség
 3. tanítások alkalmazása
 4. tanultság
 5. jó társaság megválasztása
 6. önvizsgálat és a hibák kijavítása

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/liu-yiming-mesterekrol-es-tarsakrol (2015. 01. 05.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Liu Yiming: A mozgás melege, a nyugalom hidege

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

A mozgás melege, a nyugalom hidege

Általánosságban szólva, ha az emberek tevékenyek, hő gerjed. Ha viszont egy helyben ülnek, kihűlnek. Ha valaki fázik és elkezd mozogni, megint hőt termel. Ha valakinek melege van és nyugodtan leül, akkor lehűl. Más szóval a meleg és a hideg nem az időjárástól függ, hanem az embertől.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a yinre és a yangra jellemző alkotóképesség átvételének daója. Az erőset a yanggal társítják, az engedékenyt pedig a yinnel. Ha valaki erős, de nem erőszakos, hanem alázatosan alárendeli magát, akkor nem válik ingerlékennyé, hanem békés és kiegyensúlyozott lesz. Ha valaki engedékeny, de nem gyenge, hanem cselekedeteiben megfontolt, akkor nem lesz tehetetlen, hanem felemelkedik a magasztos megvilágosodáshoz.

Ha valaki az igazsággal és az idővel összhangban képes hol erősnek, hol engedékenynek lenni, ha tudja, mikor kell előrenyomulni és mikor visszavonulni, ha képes akár hatalmasnak, akár aprónak lenni, megállni és visszalépni, ha képes mind tevékenynek, mind tétlennek lenni, akkor átveheti a teremtés fölötti irányítást, megfordíthatja az életet és a halált, visszafordíthatja az energia működését, elhagyhatja a halált, és megérkezhet az életbe. Olyan ez, mint a hőt termelő tevékenykedés és a hideget létrehozó nyugodt üldögélés – az emberi erő képes megfordítani a természet menetét.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/liu-yiming-mozgas-melege-nyugalom-hidege (2014. 12. 03.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

 

Liu Yiming: A négy évszak váltakozása

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

A négy évszak váltakozása

Tavasz, nyár, ősz, tél – ez a négy évszak. Tavasszal sarjad a természet, nyáron növekszik, az ősz a betakarítás ideje, a tél pedig a raktározásé. Mindegyik évszak rendre eljön, majd elmúlik. Amikor a kör teljes, újrakezdődik, így a négy évszak folytonosságot képez.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a kölcsönös okozatiság, az elvonás és hozzáadás daója. Elvonás alatt itt a túlzott erő és állhatatlanság visszafogását, hozzáadás alatt pedig a befolyásolhatóság és gyengeség által okozott hiány betöltését értem. Erősnek lenni anélkül, hogy az erőt túlzásba vinnénk, rugalmasnak lenni anélkül, hogy tehetetlenné válnánk – az erő a rugalmassághoz kapcsolódik, és a rugalmasságot erővel együtt alkalmazzuk.

Ha az erő és a rugalmasság, a yin és a yang egyensúlyban van, akkor az ember lehet előkelő vagy alacsony rangú, hatalmas vagy apró, előretörhet vagy visszavonulhat, együtt haladhat az áramlással vagy szembe fordulhat azzal. Ha gátlások nélkül alkalmazkodik, hol megnyílik, hol bezárul, akkor összehangolódhat a négy évszak rendjével. Ha szabadon változik, bár az Ég és a Föld a testében rejlik, elméjében pedig ott a teremtés, nem korlátozza se az Ég, se a Föld, se a teremtés.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/liu-yiming-negy-evszak-valtakozasa (2014. 11. 23.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

 

Isabelle Robinet: Taoista meditáció

Isabelle Robinet:
Taoista meditáció
(részlet a szent könyvek taoizmusban betöltött szerepéről)

„A könyvek megjelenítik a túlvilágit, ezért szellemek lakoznak bennük.”

Yunji qiqian 雲笈七籤

A cikk PDF formátumban letölthető innen.

Bevezetés

A taoista kánon jellege

A taoizmus vegyes jellegű. A taoista kánon (Daozang 道藏) több mint ezer műből áll, s először 1442-ben állították össze. A szövegek eme hatalmas gyűjteménye nem rendelkezik részletes leltárral, a legtöbb szövegnek nincs szerzője, sem datálása. Mindez arra is visszavezethető, hogy a taoizmus nem ismer a nyugati világban kialakult ortodoxiához hasonló jelenséget, így a szövegeket iskolák szerint határozzák meg. A Daozang kevert jellegének másik oka az, hogy a taoizmus marginális jelenség a kínai civilizáción belül. Ami nem esett a hivatalos tanítások vagy a buddhizmus kategóriájába, azt taoistának címkézték. Az egyetlen közös fogalom, mely rendezőelvként szolgált, a halhatatlanság, azaz a transzcendencia keresése.

Ugyanakkor bizonyos művek tematikája olyannyira koherens, hogy egymással rendszert alkotnak, így a Daozangon belül jelentés-szigeteket fedezhetünk fel. A Mao-shan 茅山 (vagy Shangqing jing 上清經, azaz Legfelső tisztaság könyve) iskola szövegei is ilyen egységes nyelvezetről, közös célról, panteonról tesznek tanúbizonyságot. Az iskola nevét a Nanjingtól 南京 délre fekvő hegyről kapta, összes műve a Kr. u. IV. század elejéről származik, és egyetlen személynek tulajdonítják őket. Az iskola tagjai a dél-kínai értelmiségiek közül kerültek ki.

A legfelső tisztaság vázlatos története

A Mao-shan saját elbeszélése szerint 367–370 között Yang Xinek 楊羲 megjelent a harminc évvel korábban már elhalálozott Wei Huacun 魏華存 asszony, aki a halhatatlanok közé emelkedett, s feltárta előtte a legfelső tisztaság legtöbb szövegét. Ugyanakkor az iskola azt is állítja magáról, hogy a Mao-fivérek az I. században visszavonultak a később róluk elnevezett hegyre, s tőlük ered a hagyomány. Ebből arra következtethetünk, hogy a módszer a Han-korszakban (Kr. e. II. – Kr. u. II. sz.) keletkezett, s szóbeli tanítás útján adták át.

Az V. században gyűjtötték össze együtt a Mao-shan, a lingbao 靈寶 (talizmán) mozgalom, valamint Ge Hong 葛洪 alkémiai írásait, és e három irányzat (dong, rejtély) alkotta a Daozang későbbi fölosztásának alapját. A legfelső tisztaság iratai képezték a taoista kánon első és legmagasabb rangú részét. A XIII. században a lingbao iskola magába olvasztotta a Mao-shant.

A Mao-shan iskola forrásai

Dél-Kínában volt őshonos az ördögűző-varázslók (wu 巫) gyakorlata, ez élt tovább a Mao-shan kiindulópontját jelentő médiumisztikus vallási gyakorlatban. 317-ben a Nyugati Jin-uralkodóház Luoyang 洛陽 városa elesett, ezért az északi nemesek családjai délre menekültek a császári udvarral együtt, s magukkal vitték a hanok vallásos tanát, a mennyei mesterek tanítását (tianshi 天師). Ge Hong 317 előtt fejezte be a Baopuzit 抱朴子, vagyis a mennyei mesterek tanításainak megérkezése és a legfelső tisztaság kialakulása előtt, így a mű a déli ezoterikus hitrendszerek összefoglalását adja. Mivel a legfelső tisztaság tagjainak voltak kapcsolataik a mennyei mesterekkel, ezért az északi és a déli irányok szintézisét hozták létre. Így jött létre a három mennyről szóló tanítás, ahol a legfelső tisztaság (shangqing 上清) a legfölsőbb, amelyet a Baopuzi által említett hatalmas tisztaság (taiqing 太清) követ. A Mao-shan jellemzője a gyakorlatok szintjén, hogy a mennyei mesterek szexuális gyakorlatait benső szinten hajtotta végre, vagyis egy női istenséggel történő szellemi egyesülést, illetve a hímnemű és nőnemű elvek benső egyesítését tűzte ki célul. A legfelső tisztaság szövegeiben buddhista hatások is kimutathatók.

A szent könyv szerepe a legfelső tisztaságban

1. A jing föltárja a világ törvényeit

A jing 經 elsődleges jelentése ’láncfonal a szövetben’, másodlagos jelentése ’kánon, iratok’. Mind a konfuciánus, mind a taoista és buddhista szentiratokat ezzel a szóval jelölik. A jinggel azonos hangzású szó azt jelenti, hogy út, ezért fölvette a dao 道, azaz az Út jelentését is. A szentirat olyan út, amely vezérel, föltár, megmutatja, merre kell haladni.

Ahhoz, hogy megértsük, milyen jelentőséget tulajdonítottak a taoisták szentirataiknak, meg kell értenünk az írásról és az írott szövegekről alkotott kínai elgondolást. Kínában az írás szoros összefüggésben állt a divinációval. Az írott szövegre alkalmazott régi szó a te, amely eredetileg a jósláshoz használt pálcák kötegét jelentette. A wen 文 szó, amely írást és irodalmat jelent, etimológiailag a jósláshoz használt teknőc páncélokon látható repedéseket jelentette.

A kínai irodalom kezdeteinél divinációk, illetve azok értelmezéseinek gyűjteményeivel találkozunk. A Han-uralkodóház idején az írásos szövegek kezelői asztrológusok voltak, mert az írás lényegi szerepe az égi jelek megfejtésének és értelmezésének tudománya volt. A tudás az értelmezésen alapult, és egy hermeneutikához értő elit tevékenységétől függött.

Fu Xi 伏羲, aki létrehozta a Yijing 易經 hexagramjait, megfigyelte az égi mintázatokat (wen), valamint a földi alakzatokat. Az alakzat szó a kínai li, amely jáde eret, illetve normatív elvet jelent, azaz a világnak alapul szolgáló szerkezetet. Az égi mintázat a csillagképeket jelenti, a földi alakzat a hegyeket és a folyókat. Az égen látható finom anyagi mintázatok megszilárdult és sűrű megnyilvánulásai a hegyek és a folyók a földön. Az asztrológia tehát megfelel a geomanciának.

A jóslásra használt hexagramok az írás előfutárai. A kínai mítosz szerint Cangjie 倉頡 úgy találta föl az írást, hogy madarak, vagyis az égi hírnökök nyomait vizsgálgatta a földön. Egy másik történet szerint a démonok sírnak éjjel, mikor az ember ír, mivel az írás, a megnevezés hatalmat ad az embernek a szellemlények fölött, hiszen olyan megfejtő művészetről van szó, amely Ég és Föld összekapcsolódásának gyümölcse.

A kínai hagyományban a He tu (Folyó ábra 河圖) és a Luo shu (a Luo-[folyó] ábrája 洛書) a szent írás prototípusa. A He tu Fu Xinek jelent meg egy folyóból kiemelkedő sárkány pikkelyein, a Luo shu Nagy Yunek jelent meg egy teknőc páncélján. A He tu a nyolc trigram eredete, a Luo shu az öt hatóerő és az egyetemes vonzás törvényének forrása. A két ábrában tömörített információ kiegészíti egymást: a He tu kódolja az égi mintázatokra (wen) vonatkozó tudást, a Luo shu pedig a földi alakzatokra (li) vonatkozó ismereteket. Fu Xi a He tu alapján jósolt, Nagy Yu pedig Luo shu alapján rendezte el a földet. E két ábra olyan isteni eredetű könyv, amely szimbólumokon keresztül írja le az egészében vett világot – ahogy a szimbólumokat, úgy a világot is meg kell fejteni. A világ rejtélyének kulcsát szimbólumokba rejtik, amelyeket értelmes és kezelhető rendszerbe rendeznek.

A Kr. u. I. században keletkezett Taiping jing 太平經, az egyik legrégebbi taoista szöveg megfogalmazza a kínai hagyomány vezérmotívumát: „Ég és Föld változatlan törvényt követ. Minden létező egy embléma vagy jel (xiang 象). A lélekzetek kategóriák szerint válaszolnak egymásnak, és egyik sem fullad ki. Ezt nevezzük mennyei írásnak, avagy égi könyvnek.” A „kategóriák szerint egymásnak felelő lélekzetek” kifejezésből arra következtethetünk, hogy a He túhoz és a Luo shúhoz hasonló ábrák és táblázatok a „tízezer létezőt” az ábra megfelelő jelei szerint osztályozták, és ezáltal rendezték a világ egészét értelmes és áttekinthető rendszerbe. Később ezekhez az ábrákhoz magyarázatokat írtak, és ebből jöttek létre a szent könyvek. A kategóriák szerinti elrendezés a kínai hermeneutika alapja. Az elrendezés alapja asztrológiai, amint azt a „mennyei könyv”és az „égi írás” kifejezésből látjuk. Az asztrológia dolgozta ki a létezők egyes kategóriái közötti azon hasonlóságok és vonzalmak rendszerét, amely elrendezi a világegyetemet, és ugyanakkor koherens rendszerbe szervezi ezeket a viszonyokat. A világ egy olyan nyelv, amelyet meg kell hallanunk. A jing, azaz az égi könyv ennek a nyelvnek a kifejezése.

Nagy számú taoista jing tartalmaz olyan ábrákat, térképeket, amelyek egy szent hely „igazi formáját” tárják fel, s ezzel lehetővé teszik, hogy tanulmányozója eljusson erre a helyre. Az ábrákat paradicsomi geográfiák és az ember misztikus anatómiáját alkotó finomanyagi központok részletes leírásai magyarázzák. Ezek a rejtett topológiák segítik a gyakorlót, hogy eljusson a halhatatlansághoz. A He túhoz és a Luo shúhoz hasonlóan a taoista szent könyvek is az energia keringésének törvényszerűségeit mutatják be, és föltárják azokat az utakat, amelyek a csillagok járásán keresztül vezetnek a transzcendenciához. Az ábrák és szent könyvek a dolgok és lények eredendő természetét közlik rejtjelesen az olvasóval.

2. A jing a világ alapja

Amikor Ziwei asszony megjelent Yang Xinek, hogy kinyilatkoztassa számára a legfelső tisztaság szent könyveit, Yang Xi első kérdése az volt, honnan erednek a jingek, vagyis kérdése a szellemlény tanításának természetére vonatkozott. A válasz így hangzott: „A szent könyvek kezdetben együtt voltak az Eredendő Lélekzettel (yuanqi 元氣), és az Eredendő Kezdettel egyidejűleg jöttek létre” (Suling jing 素靈經). Az első lélekzet megszilárdulása és összesűrűsödése révén vettek föl alakot. Önmaguktól születtek az ürességből, a világ létrejövése előtt fénysugarakként jelentek meg, mikor a yin 陰 és a yang 陽 szétvált és „az öt szín elkezdett szertelövellni”. A  jingek már eleve jelen voltak: „A három eredet és a nyolc együttállás magasban szárnyaló égi könyvei, felhőpecsétek és villámláspecsétek.” (A nyolc együttállás a tér nyolc irányát, illetve az azok által térbelileg megjelenített elvet jelenti.) A szent könyveket a legfőbb istenség ismételgette egy gyöngyben, amely azt a középpontot szimbolizálja, ahonnan a térbeli kibontakozás megkezdődött.

A legfelső tisztaság könyvei a fent bemutatott bekezdésekkel kezdődnek, amelyekben igazolják a kozmosz létrejötte előtti meglétüket. Mivel megelőzik a világegyetem keletkezését, ezért túlélik a világ elpusztulását, visszatérnek az Ég előttibe, amely a világ fölötti, transzcendens állapotot jelenti, hogy egy új korszak keletkezésekor újra megjelenjenek.

A szent könyvek fokozatonként szállnak alá az Égből a Földre, ahogy követik a megnevezhetetlen dao megnyilvánulásának szakaszait.

 1. A szent könyvek ősi eredete: a fény és lélekzet szintje. Ez az alapelvek szintje.
 2. „Az Égen magasan lebegő könyvek”: sárkánykönyvek, melyek hirtelen jelennek meg az Égen, három négyzetméternyi nagyságú jelekből állnak, amelyek nyolc ragyogó fénysugarat lövellnek ki magukból.
 3. Isteni könyvek: „felhőpecsétek”. A sárkánykönyveket az istenek jádekarakterekkel vésik aranytáblákra, majd fátyolból és felhőből szőtt táskákba helyezve, égi palotákban vagy rejtett hegycsúcsokon őrzik őket jáde fiúk vagy lányok, illetve mérget köpő állatok. A 2. és a 3. szint a világ energetikai szintjéhez tartozik.
 4. Az anyagi szinten megjelenő könyvek, amint az emberek leírják.

A dao alászállásával összhangban a tanítás is először spontán módon létezett, aztán szellemekké (shenming 神明) vált, majd anyagiasult: eleinte talizmánokként és ábrákként, végül szövegekként, amelyeket az ábrák magyarázatául írtak.

A Yang Xinek kinyilatkoztatott könyvek csak az Eredendő Lélekzetből kialakult szövegek durva anyagi aspektusai. A kézzelfogható jingek nyomok, lenyomatok, az isteni őskép visszfényei. De a nyom egyben visszavezet az eredetihez, aminek a lenyomata, és emiatt a tulajdonsága miatt képes vezérelni a szent könyv.

A szent könyvek a daót nyilatkoztatják ki, hiszen a világ alapjából keletkeztek, s ugyanezért az összes tanítás forrásából merítenek. A dao a szubsztancia, amelynek működése a szent könyv. A jingeken keresztül jön működésbe és fejt ki hatást az Ég, hogy világítsanak az égitestek, és a Föld, hogy létrejöjjenek az égtájak. „Ha nem létezne Könyv a földön, a kilenc birodalom alásüllyedne és az öt hegycsúcs összeomlana.”

„A vörös cinnabarittal írott bíbor könyvek” például a Holdon növő életfán nőnek, a holdfényhez hasonlóan fénylenek, és a halhatatlanság táplálékai. Ha egy madár megeszi az egyik Ég ligetének fáin növő könyveket, a szöveg megjelenik a testén. Ha megszerezzük az ilyen madár tollait, képesek leszünk repülni. Az életfa maga az írás, és az írás maga az életfa. Egy másik mítosz szerint a három eredendő qi megtestesült a három úrként, akik a Daozang három részét irányítják azáltal, hogy szentiratokat hoznak létre, s ezzel együtt a kozmosz törvényeit is magalapozzák. A könyvek megteremtése analóg az eredendő egység állapotából létrejövő megkülönböztetett állapotokkal, s ezen könyvek segítségével uralkodik a három úr a létrejött állapotok fölött.

A könyvek tehát az uralom, s így a politika alapelveit is szolgáltatják, mivel a világ létezéséről szóló tudást adják át. A könyv egyszerre a világ eredete, nyom és iránymutató, valami magasabbnak a jele, a világot irányító törvény alapvető és változatlan szerkezete, valamint benső rendje.

Ennek analógiájára alapozza meg a könyv az iskolát, és a tanítást. A szabályos megfogalmazás ezzel kapcsolatban az, hogy a mester megkapta a könyvet az istenektől vagy halhatatlanoktól, amit aztán továbbad tanítványainak. A könyv átadása apa és fiú viszonyához hasonló köteléket hoz létre mester és tanítványai között, utóbbiak pedig eskü tételével hozzák létre titkos társaságukat. A jing nem megfelelő áthagyományozása egyenértékű azzal, hogy valaki elvesztegeti életerejét: nem csak ő veszti el a halhatatlanságba vetett reményt, hanem ősei is.

3. A jing annak a hatalomnak a jele, amely igazolja és felsorolja az isteni védelmet

A jing természetét a baóval 寶 és a val 符 való rokonsága révén magyarázhatjuk alaposabban. A bao (szent ékkő) olyan családi ékszer volt, amelyet az Ég küldött, hogy jelezze beleegyezését és védelmét. Ezek az ékszerek olyan mágikus tárgyak voltak, amelyek a bölcs király erényességére válaszként jelentek meg. Ezek a tárgyak a kedvező ómenek erejét birtokolták és megerősítették azt a mennyei felhatalmazást (ming 命), amelyet a király kapott. Valójában a He tu és a Luo shu számított ezeknek az égi „válaszoknak” az ősképéül.

A mágikus tárgyak, talizmánok eredete tehát olyan szimbolikus ábrázolás volt, amely az égi és földi erőket jelenítette meg sűrített formában. Ezen ábrák tömörségének föloldása során jöttek létre a jingek. Az első könyvtárak valószínűleg olyan kincsek (bao) voltak, amelyek leírásokkal és felvilágosításokkal szolgáltak arra nézvést, hogyan kell az állam életét biztosítani és megőrizni (bao). A He tu és a Luo shu tulajdonképpen a kormányzás eszköze, ezért őrizték őket az uralkodó családok hatalmuk biztosítékaiként.

Most vizsgáljuk meg a jing val való rokonságát. A fu (az uralkodóház/család talizmánja) szót használták a taoisták mágikus ereklyéire és igéire. Eredetileg a szerződést, illetve azt a tanúbizonyságot igazoló okmányt jelentette, amely a szerződő feleket egyesítette. Ez egy fa- vagy fémtábla volt, amelyet kettéosztottak az érdekelt felek között. Ha a két felet összeillesztették, megalapozták a bizalmat. A mítosz szerint eredetileg a megegyezések megkötéséhez elégséges volt a szívek közötti hit. A hanyatlás hatására a hitet meg kellett erősíteni a kimondott szóval, majd esküvel, végül szerződéssel, amelyet a kettétört tárgy igazolt (a két felet nevezték nak). Ezt a tanúbizonyságot igazoló tárgyat nevezték később xinnek 信, azaz hitnek. A hit elfajulásának és az anyagi megjelenésig konkréttá válásának folyamata a jingek alászállásának folyamatával rokon.

A baók és a k olyan tárgyak, amelyek igazolják a hatalom és erő bőségét. Ezen a gondolati vonalon haladva válhatott a bao a kormányzás receptjévé, ami Kínában összekapcsolódott a világ egyetemes törvényeinek ismeretével. A fu a szerződés jele.

Vegyük szemügyre a taoista jing és a bao közötti hasonlóságokat! Mindkettőt valamelyik isten adományozza annak a gyakorlónak, aki buzgó és töretlen vallásos gyakorlása révén kiérdemelte a kinyilatkoztatást. Az Ég impulzust kap (kan) a gyakoroló tevékenységétől, és megmozdul (kan), vagyis válaszképp egy halhatatlant küld a gyakorlóhoz, aki vagy egy jinget vagy egy értékes tárgyat (baót, ez lehet talizmán, csodás növény, a halhatatlanság itala) adományoz neki. A jing tehát csakúgy, mint a bao az Égtől kapott válasz (ying 應) valamilyen tárgy, ez esetben szent könyv formájában.

A jing és a fu rokonságát abban pillanthatjuk meg, hogy a fu – mint szerződés vagy mint a szerződő feleket egyesítő kettétört és összeilleszthető tárgy – igazolja az Égnek küldött impulzusokat, érdemeket, amelyek előhívják a választ. A jing tehát olyan értékkel bírt, mint egy szerződés, mert két felet kapcsolt össze, két formában létezett, s ebben az értelemben a két pólus (Ég és Föld, az örök és a múlandó) egységét jelentette.

A jing egy család tulajdona, ahogy azt a Mao-shan mozgalom kezdetén látjuk. Ennek nyoma később is megmaradt: a tanítás átadása a rokonság törvényeit követve történt. A mester, aki átadta az írásokat, a tanítvány apjává vált.

A jinget birtokló személy isteni segítségben részesült, jáde ifjak és szüzek védelmezték, segítették a szövegekben leírt gyakorlatok végzésében. Az ifjak és szüzek megfigyelték a jing tulajdonosának viselkedését, és jelentették a hibákat az Égnek. Bizonyos mértékű hiba után először az égi megfigyelők vonultak vissza, később a jing elveszítette erejét, sőt eltűnt vagy égi tűz emésztette fel.

A jing átvétele egyet jelentett a megszenteléssel, beavatással. A szent könyvet csak az kaphatta meg, aki eleve rendelkezett a halhatatlanná válás lehetőségével, aminek ismertetőjegyei voltak (nevét jegyezték az Égben, csontjai jádéból voltak). A szent könyv igazolja az isten és a beavatott közötti szerződéskötést, s túlvilági rangot, azaz halhatatlanságot ígér birtokosának. Testi halála után a mennyei erők előtt egyesíti a fu két részét.

A beavatás egyik összetevője az volt, hogy az átadott szent könyv tartalmazta az istenek nevét, az „ékkőnevet” (baoming 寶名). A ming szónak három jelentése van: megnevez, elrendel, életet ad. Aki megnevez, annak hatalma van a megnevezett fölött. Az istenek föltárják nevüket, vagyis a beavatott hatalma alá rendelik magukat. Az istenek neveinek ismerete olyan, mintha jelszóval rendelkeznénk. Ezen neveken meditálni biztosítja az isteni védelmet.

Volt egy másik, a jinghez hasonló jogi jelentőséggel bíró szövegtípus, amelyet nak neveztek. A Han-kori konfucianizmusban a lu 籙 olyan mágikus írás volt, amely megerősítette a császár felhatalmazását. Egyes taoista szövegtípusokat ennek nyomán nak neveztek el, s ezek azoknak az istenneveknek a listái voltak, amely istenek fölött a szöveg birtokosa hatalommal bírt, továbbá biztosították a beavatott helyét a mennyei hierarchiában. Ahogy a konfuciánus hagyományban a „lu átvétele” azt jelentette, hogy a császár megkapja az Égtől a felhatalmazást, úgy a taoistáknál ez a kifejezés a beavatást jelentette. A mágikus írás, a lu egyet jelentett a trónra lépést, a ranggal rendelkezést igazoló okmánnyal.

A jing két oldalt köt össze, ezért kettős természetű, amit a szent szövegek áthagyományozása is tükröz. A könyveket gyakran két színnel vagy tükörírással írták, illetve két szöveget készítettek, az egyiket tulajdonosa megette, a másikat védelem gyanánt magával hordta. A mester és a tanítvány eleve a kettősséget jelképezi, és amikor a mester átadja a szent könyvet tanítványának, megajándékozzák egymást: aranyhalat és jádesárkányt, vagy arany- és jádegyűrűt adnak egymásnak, mivel az arany a yangot, a jáde pedig a yint, illetve az Eget és a Földet jelképezi.

A kettősség másik aspektusa az, hogy a szent könyv csak az Égben maradt eredetijének másolata. Az istenek visszhangozzák az Égben a gyakorlók énekét, mikor recitálják a szent könyvet. A szöveg két síkon történő fölhangzása összhangba hozza a gyakorlót és az Eget.

A baónak (kincs) volt olyan kettősséget hordozó értelme, hogy a földi fele a sámán nő volt, aki szent nászra lépett égi párjával. A szent könyv tartalmazta receptek és mágikus előírások arra szolgáltak, hogy a gyakorló egyesítse magában a yin és a yang összetevőt (hun 魂 és po 魄 lélek, lélekzet és esszencia, Nap és Hold). Az előírások segítségével el tudták érni, hogy az istenek belépjenek a gyakorló testébe, és felemeljék őt az Égbe. A jing receptjei segítségével a gyakorló fölismeri a külvilág és belső világa közötti megfeleléseket, miáltal egyesíti belső szerveit és azok szellemeit a kozmikus erőkkel és az Égben lakó istenekkel.

Befejezés

A jing az Eredendő Lélekzetből jött létre, vagyis tartalmazza magában az eredendő egységet – ez alapozza meg a szent könyv szentségét, s ennek erejével teremti meg újra az egységet. A fu eredetileg egy volt, kettétörése jelképezi Ég és Föld kettéválását, a világ létrehozását, újraegyesítése a visszatérést az egységbe. Amikor a szent könyvet vagy a t birtokosa lenyeli, a középponttá, az Ég és Föld közötti közvetítővé válik.

A jing tehát átveszi azoknak a profetikus jellegű égi írásoknak a szerepét, amelyek kihirdették az égi királyság ráruházását a királyra. A taoizmusban azok kapták meg a szent könyveket, akik a daón jártak, illetve azok, akikről megjósolták, hogy rá fognak lépni az Útra. A taoista így megkapta az eredetileg csak a császárnak kijáró „Ég fia” címet, és azt a szerepet, hogy tudása révén összhangba hozza a világegyetem alkotórészeit. A jing birtokosa azért rendelkezik ezzel az erővel és hatalommal, mert a szent könyv/szimbólum egyik felét birtokolja, melyen keresztül megidézheti transzcendens párját, s a kettőt egyesítve egyesíti a meghasonlottságokat. „A könyvek megjelenítik a túlvilágit, ezért szellemek lakoznak bennük.”

 

Forrás:

Isabelle Robinet: Taoist Meditation: The Mao-shan Tradition of Great Purity (State University of New York Press, 1993), 1–29. oldal.

Fordította és kiegészítésekkel ellátta: dr. Drimál István

Szerkesztette: Horváth Gábor

Szerkesztői megjegyzés: az alkalmazott szedési irányelveket lásd itt. A kínai szavakat és kifejezéseket pinyin átírással adtuk meg, és ahol egyértelműen be tudtuk azonosítani őket, feltüntettük a kínai megfelelőjüket is. Forrásuk: Fabrizio Pregadio, szerk. The Encyclopedia of Taoism (Routledge, London and New York, 2008).

 

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/isabelle-robinet-taoista-meditacio-res... (2014. 11. 11.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Liu Yiming: Mennydörgés és szél

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

Mennydörgés és szél

A mennydörgés vad, heves és erőteljes. A szél fokozatos, messzire terjedő és lágy. Ha a szél és a mennydörgés egyesül, akkor az erőteljes hevességben lágy szelídség, a lágy szelídségben kemény hevesség rejlik. A lágyság és a keménység kiegészíti egymást.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a keménység és a lágyság kiegyensúlyozott összehangolásának daója. Ha az emberek mindig kemények, miközben a daót gyakorolva jellemüket fejlesztik, vagy világi eseményekkel és társadalmi feladataikkal foglalkoznak, akkor indulatosak, agresszívak és túlságosan türelmetlenek lesznek. Így cselekedeteikből hiányozni fog az állhatatosság, és lelkesedésük alábbhagy. És fordítva, ha valaki mindig lágy, akkor tétovázni fog, félelemmel teli és tehetetlen lesz, túl gyenge ahhoz, hogy feladatait sikerre vigye. Ez a fajta lágyság haszontalan.

Ha valaki határozott döntéseket tud hozni, ugyanakkor rugalmas a fokozatos gyakorlásban, nem siet, de nem is késlekedik, nem agresszív és nem is gyenge, ha a keménység és a lágyság egyensúlyban van benne, és megvalósítja az egyensúlyt és az összhangot, akkor bárhova is megy, minden a javát fogja szolgálni. Ha ily módon tanulmányozza a daót, akkor végül biztosan meg is érti. Ha ily módon gyakorolja a daót, akkor végül bizonyosan meg is valósítja.

Ezért áll egy bölcs által írt klasszikusban a következő: „Az egyensúly a világ fő támasza, az összhang pedig az Út, mellyel a világ a daóhoz érkezik. Ha megvalósul az egyensúly és az összhang, Ég és Föld a helyére kerül, és tízezer létező növekszik bennük.” Ez tehát az egyensúly és az összhang daójának jelentősége.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/liu-yiming-mennydorges-es-szel (2014. 11. 05.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Liu Yiming: A Nap és a Hold fénye

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

A Nap és a Hold fénye

A Nap égi útját járva nappal felkapaszkodik az égboltra, és megvilágítja a külvilágot, majd éjszaka a Föld mögé kerül, és megvilágítja a bensőt. A Hold pedig körforgása első felében fényt ad és megvilágítja a külvilágot, második felében visszavonja fényét, és a bensőt táplálja. A Nap és a Hold fénye, mely a külső és a benső világot megvilágítja, valójában ugyanaz a fény.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a fény felhasználásának daója. Ha az ember képes fényességet teremteni a külvilágban, odafigyelni arra, hogy mit mond és mit tesz, ha képes tartózkodni bármilyen helytelen viselkedéstől, és figyelmét csakis a daónak szentelni, ha nem téríti el az érzékiség, a bódítószerek és az anyagi javak hatalma, nem csábítja el a vagyon vagy a rang, a siker vagy a hírnév, ha nem szennyezik be a világi helyzetekhez kapcsolódó evilági érzések, akkor a Naphoz és a Holdhoz hasonlatosan világosságot hoz a külvilágba.

Ha az ember képes fényességet teremteni a bensőben, megszüntetni a hamisságot és fenntartani az igazságosságot, maga mögött hagyni a zavarodottságot és visszatérni a valósághoz, ha megtanulja uralni az érzelmeit, ha képes megtisztítani érzéseit és elméjét, feloldani az emberi észjárást, és életre tudja kelteni a dao jelenlétét, óvatosan elkerülve még a leghalványabb tévelygő gondolatot is, akkor a Naphoz és a Holdhoz hasonlatosan fényességgel tölti meg a bensőt.

Ha mind a benső, mind a külső világ fényben fürdik, és minden világos, akkor az ember eggyé válik a Nap és a Hold fényével. Végső kiteljesedésekor ez a kerek ragyogás nem más, mint a teljes világegyetemet átható, egyesült szellem finomteste, amelyet semmi nem képes megtéveszteni. Ekkor az embernek ugyanaz lesz a szerepe, mint a Napnak és a Holdnak.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/liu-yiming-nap-es-hold-fenye (2014. 10. 29.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Liu Yiming: Az Ég magassága, a Föld sűrűsége

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

Az Ég magassága, a Föld sűrűsége

Az Ég építménye roppant magas. Nyitott, kerek, mérhetetlen és határtalanul széles. Mindent beborít, mindent tartalmaz, tízezer létezőt teremt anélkül, hogy öntelt lenne erényében. A tízezer létezőre viszonzás elvárása nélkül adja áldását. Hogy valaki tiszteletteljes vagy őszintétlen, támogató vagy ellenséges, szabadon eldöntheti. Mindenkinek lehetősége van, hogy minden mesterkedés nélkül önmaga lehessen: lehet valaki jó vagy rossz, vonzó vagy visszataszító; lehetnek a teremtmények erőszakosak és makacsak, vagy tanulékonyak és engedelmesek.

A Föld nagyon sűrű. Lent, minden más alatt mindent hordoz, és az összes lényt táplálja. Még a hatalmas hegyek súlyát is elbírja, még a nagy vizek romboló erejét is el tudja viselni. Tűri, hogy a növények és a fák keresztülszúrják, és megadja magát a madarak és a vadállatok lépteinek. Nem bánja azt sem, ha beszennyezik.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez az Ég és a Föld utánzásának daója. Ha az ember képes arra, hogy nyitott, nemes szívű és mindenre fogékony legyen, képes törődni az öregekkel és a szegényekkel, támogatni a veszélyben levőket, megmenteni a bajba jutottakat, adni anélkül, hogy jutalmat várna, nem táplálni haragot senki ellen, részrehajlás nélkül tekinteni másokra és önmagára, mindent egynek tapasztalni, akkor az Ég társául szegődhet.

Ha az ember rugalmas, engedékeny és alázatos, képes önmagát irányítani, teljesen megszabadulni a nyugtalanságtól, megtisztulni minden állhatatlanságtól, ha nem dühíti fel a bírálat, nem bántódik meg a sértésen, minden nehézséget, betegséget és természeti katasztrófát engedelmesen elfogad, ha képes teljes mértékben aggodalomtól vagy nehezteléstől mentesen szembe nézni veszéllyel vagy csapással, akkor a Föld társául szegődhet.

Az Ég nemességével és a Föld alázatosságával az ember magára ölti az Ég és a Föld tulajdonságait, és általuk kiterjed az örökkévalóságba.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/liu-yiming-az-eg-magassaga-fold-surusege (2014. 10. 21.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Mi, mennyi, miért: az e-könyv

Mi, mennyi, miért: az e-könyv

Amikor megfogalmazódott az elhatározás, hogy csináljunk könyvkiadót, az első ötletek között felmerült az e-könyv is. Azaz, ha már könyv, akkor legyen elérhető elektronikusan is. Hiszen sokan használnak ma már táblagépeket és az e-könyv olvasók is meglehetősen gyakoriak.[1]

Villámkérdés: Ön szerint helyesen írjuk az e-könyv olvasó-t? Ha nem, Ön hogy írná? Megfejtésünk a bejegyzés végén olvasható.

Az e-könyv tehát:

 • elterjedőben van,
 • kicsit talán divatos is,
 • passzol korunk technológiai elvárásaihoz,
 • nincs szállítási költsége,
 • talán környezetbarát is (?),
 • és ami talán manapság a legfontosabb: gyorsan beszerezhető.

Mi szól akkor az e-könyv ellen?

Lássuk a mezítelen tényeket számok formájában. Mivel matekból nem vagyok túl erős, vegyük azt, hogy e-könyvünk kereken nettó 1000 forintba kerül. Nézzük, hogyan oszlik meg ez a vevőre terhelt ár.

Az alább felsorolt számok természetesen változhatnak némileg (az egyik kiadó kérhet kicsit több vagy kevesebb jogdíjat, egyik vagy másik kereskedő valamivel több vagy kevesebb jutalékot), viszont nagyságrendileg ezek az adatok megállják a helyüket, konkrét ajánlatok alapján állítottuk össze őket:

 • a kiadó kér 25% jutalékot a jogdíjért (amennyiben saját műről van szó, jogdíj természetesen nincs, mi azonban fordításokat adunk ki egyelőre, tehát ki kell fizetni a jogtulajdonost is),
 • az e-könyv tárolását, letöltését, a letöltések nyilvántartását nyújtó szolgáltató kér 30% kereskedői jutalékot,
 • a hab a tortán, hogy az e-könyvön, szemben a nyomtatott könyvek 5% áfájával, 27% áfa van, és végül
 • az e-könyv előállításának is van költsége, ez most legyen egyszeri 8000 forint.

Egy e-könyv árának megoszlása a „szereplők” között

Tehát egy bruttó 1270 forintos e-könyvből 270 Ft áfa formájában az államé, a fennmaradó nettó 1000 forintból 250 Ft a jogtulajdonosé és 300 Ft a kereskedőé. Ez összesen 820 Ft, így az eladási árból marad 450 Ft, amiből vissza kell jönnie a létrehozási költségnek, példánkban 8000 Ft-nak. Ehhez ~ 18 eladás szükséges. A 19 eladástól pedig elkezd dübörögni a bevétel, mert akkor a 450 Ft már „tiszta” haszon. Innentől fogva ennek az eladásonkénti 450 forintnak kellene lefednie az e-könyv előkészítésének lépéseit, úgymint:

 • a fordítást,
 • a lektorálást,
 • a korrektúrázást,
 • a grafikai munkákat,
 • a tördelést,
 • és ha mindez a költség megtérült, akkor jön a kiadó tényleges tiszta haszna.

Természetesen ha van nyomtatott kiadás is, akkor a kettőnek együtt kell kitermelnie ezeknek a munkafolyamatoknak az árát. Most tegyük fel, hogy nincs, mert úgy sokkal szemléletesebb a példa.

Nos, mindez még nyereséges is lehet, a kérdés ugye az, hogy hány eladott példányra számíthatunk? Hiszen ha a kezdeti 18 eladást követően még 1000 példányt sikerül értékesíteni, akkor a 450*1000=450 ezer Ft akár még le is fedheti a munkafolyamatokat és még marad is belőle egy kis nyereség.

És akkor a hidegzuhany: kémeink jelentése szerint e-könyvből már 20 eladott példány jónak számít, 30-40 pedig már „bestsellernek”. Tehát ha visszajön a 8000 forintos előállítási költség, akkor már lehet pezsgőt bontani.

Kérdőívünk az e-könyv iránti igényekről

A tisztánlátás érdekében egy kérdőívvel mi is felmértük, mire számíthatunk. Íme az eredmények (a lezárás estéjén 26 válaszadónk volt, Nekik külön köszönjük részvételüket):

1. kérdés: Vásárolt már e-könyvet? (bármilyen nyelven, bármilyen kereskedőtől)

Az első kérdésre adott válaszok száma és aránya

2. kérdés: Vásárolna taoizmusról szóló e-könyvet kiadónktól kb. 1200 forintért?

A második kérdésre adott válaszok száma és aránya

Nos, ha nagyon optimistán úgy számolunk, hogy mind a 19 válaszadónk tényleg meg is vásárolja leendő e-könyveinket (mindegyiket), mert az ár-érték aránnyal elégedett és a téma is felkelti érdeklődését, akkor a 19 vásárlásból visszajön az előállítási költség és még egy kávéra is futja.

A döntés

Ezért úgy döntöttünk, hogy belevágunk és lesz e-könyv is! Kell az a kávé…

…amit a fordító, a lektor, a korrektor, a grafikus, a tördelő és a kiadó egy nagy csészéből közösen fog elszürcsölni.

 

Villámkérdés: Ön szerint helyesen írjuk az e-könyv olvasó-t?

„Megfejtés”: ez egy idézőjeles megfejtés, mert mérvadó helyesírási kiadványban nem találtuk meg példaként feltüntetve az e-könyv olvasó szót. Mi az alábbiképpen gondoljuk:

 • e-mail kötőjellel (az Osiris helyesírás szerint)
 • e-mail cím két szó (az Osiris helyesírás szerint)
 • e-mail olvasó az előző példa alapján szintén két szó
 • e-könyv olvasó szintén két szó

Szerintünk. Viszont ha az email-t és az ekönyv-et kötőjel nélkül egybe írnánk, akkor a kártyaolvasó mintájára mi az ekönyvolvasó-t is egybe írnánk. Ha állást szeretne foglalni, szeretne hozzászólni, ne fogja vissza magát, kommenteljen!

 


[1] Ennek a megállapításnak az az alapja, hogy e sorok írójának ismeretségi körében néhány embernek van e-könyv olvasója, illetve e sorok írója szokott látni a villamoson embereket e-könyv olvasóval a kezükben. Látható, hogy a kiadó döntéseit befolyásoló előfeltételezések mögött roppant alapos kutatómunka húzódik meg.

 

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/mi-mennyi-miert-az-ekonyv (2014. 10. 08.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Pages